Internet dla dzieci i młodzieży!

Projekt: Działanie 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniu cyfrowemu z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Kwota dotacji: 420 113, 66 zł

Cel projektu:

Penetracja Internetu szerokopasmowego w Polsce jest znacznie niższa od średniej europejskiej. Szczególnie niekorzystnie sytuacja wygląda wśród osób o najniższych dochodach. Ze względu na brak środków umożliwiających zakup odpowiedniego sprzętu i opłacenie abonamentu za dostęp do Internetu zawężony zostaje krąg potencjalnych odbiorców treści cyfrowych.

W wyniku realizacji projektu zostanie sfinansowany zakup sprzętu komputerowego i dostęp do Internetu dla 50 gospodarstw domowych o niskich dochodach, których mieszkańcy są zagrożeni wykluczeniem informacyjnym.

Celem projektu skierowanego do 50 rodzin jest między innymi:
  • Wzrost umiejętności korzystania z oprogramowania komputerowego i Internetu
  • Upowszechnienie nowoczesnych technologii w Gminie Otwock
  • Wzrost poziomu świadomości mieszkańców Otwocka w zakresie technologii IT
  • Zwiększenie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Otwock
  • Wzbogacenie intelektualne kapitału ludzkiego