Inicjatywa lokalna

Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mieszkańcy Otwocka bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać wnioski o realizację zadania publicznego dotyczącym:

  1. budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Miasta Otwocka,
  2. działalności charytatywnej,
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
  4. pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  6. promocji i organizacji wolontariatu,
  7. edukacji, oświaty i wychowania,
  8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy składać w Urzędzie Miasta Otwocka w następujących terminach:

  • do 30 września każdego roku na zadania realizowane w przyszłym roku budżetowym,
  • do 15 grudnia każdego roku, których realizacja odbywać się będzie w danym roku budżetowym.

Wniosek Grupy Inicjatywnej utworzonej przez grupę mieszkańców Otwocka (osoby fizyczne) w celu realizacji inicjatywy lokalnej podpisuje osoba/ osoby upoważniona/ne przez Grupę Inicjatywną do kontaktów z Miastem Otwock. Do wniosku należy załączyć listę co najmniej 15 członków Grupy Inicjatywnej zawierającą: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, podpis członka Grupy.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków określa uchwała nr XVII/165/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Miasta Otwocka w ramach inicjatyw lokalnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 2261) - TUTAJ.

Oceny wniosków dokonuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych powołany przez Prezydenta Miasta Otwocka Zarządzeniem nr 45/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie wniosków co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanej inicjatywy.

Wzór wniosku został określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Otwocka nr 46/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

ikona strzałka Wzór wniosku

Kontakt:

Urząd Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
e-mail: mkosmicka-matras@otwock.pl