Informacja o udzieleniu dotacji

Autor: Administrator serwisu

01/07/2016

Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka 

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Towarzystwem Sportowym MERAN z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Towarzystwa Sportowego MERAN wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 16.06.2016 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 16.06.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została

zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki pt. „Poznawanie rzeki Świder”.