Informacja Generalnego Konserwatora Zabytków

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

07/02/2017

Informacja Generalnego Konserwatora Zabytków w sprawie usuwania drzew na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249). Nowe przepisy przewidują m. in. zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Generalny Konserwator Zabytków pismem z dnia 3.01.2017 r. informuje, że wejście w życie w/w nowelizacji nie ma wpływu na przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zatem usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków nadal wymaga uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Poniżej znajduje się treść pisma z dnia 3.01.2017 r., przekazanego do tutejszego Urzędu za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

ikona strzałka Pismo Generalnego Konserwatora Zabytyków