Historia inwestycji DOREXu

Autor: Gazeta Otwocka

29/11/2016

Przedstawiamy proces sądowy o odebranie prawa do użytkowania gruntów w centrum Otwocka, które w 2006 roku ówczesny prezydent Andrzej Szaciłło sprzedał spółce Dorex. Obecne władze Otwocka od grudnia 2010 roku, a więc od ostatecznego terminu na wykonanie centrum handlowo-usługowego, prowadzą batalię sądową ze spółką. Jak pokazują poniższe fakty, rzecz ta jest bardzo trudna. Polskie prawo jest niedoskonałe, a organy wymiaru sprawiedliwości „obładowane” sprawami. Inwestor też wykorzystuje kruczki prawne, aby przedłużyć decyzję o odebraniu mu prawa do nieruchomości. Jednak, o czym świadczą wydarzenia sprawa konsekwentnie idzie do przodu, choć pozwany przez Miasto inwestor wykonuje „taktyczne” uniki przed sądem…

Przedłużający się problem z „dziurą” w środku Otwocka był wynikiem luki w prawie, która obecnie jest już eliminowana przez zmianę przepisów. Problem polega na możliwości przedłużania niemal w nieskończoność procesów sądowych przez spółki (tak, jak w przypadku Dorexu) poprzez dokonywanie przez nie prostej czynności zupełnie niezwiązanej z samym sporem. Otóż, jeżeli w trakcie toczącego się procesu członkowie zarządu pozwanej spółki złożyli rezygnację, to sąd orzekający zgodnie z obowiązującymi przepisami zmuszony był zawiesić postępowanie, bo nie miał kto reprezentować pozwanego.

W przypadku Dorexu taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie. W pierwszej instancji Miasto Otwock pozwało Dorex 27.12.2010r., a już 29.12.2010r. prezes Zbigniew Baranowski zrezygnował z funkcji. Proces był zawieszony do 30.01.2012r., czyli do chwili gdy sąd w Gdańsku orzekł nieważność złożonej rezygnacji (sprawa prowadzona w Gdańsku w związku ze zmianą siedziby spółki).

Po niekorzystnym wyroku dla Dorexu, dokładnie taka sama sytuacja ma obecnie miejsce w procesie apelacyjnym. 24.08.2015r. Sąd Apelacyjny informuje o pierwszej rozprawie wyznaczonej na dzień 20.10.2015r., a 8.10.2015r. Marcin Baranowski rezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Dorex i sprawa ponownie trafia przed sąd w Gdańsku, który wyznacza kuratora spółki. Jego zadaniem jest powołanie organów Dorexu, które pozwolą na wznowienie procesu przed Sądem Apelacyjnym.

Do opisanych powyżej sytuacji dochodzi bardzo często gdy pozwana spółka nie chce dopuścić aby zapadł niekorzystny dla niej wyrok, a nie miała żadnych argumentów by bronić się merytorycznie. Zawieszenie postępowania następowało także w sytuacjach gdy organy sprawiedliwości miały świadomość, że jest to celowe.

Dotychczas by podjąć zawieszone postępowanie druga strona musiała występować do zupełnie innego sądu (tzw. rejestrowego) o wyznaczenie kuratora dla pozwanej spółki. Taki kurator podejmował jedynie czynności zmierzające do powołania nowego zarządu dla spółki i na tym jego rola się kończyła. Gdy był już powołany nowy zarząd sąd orzekający podejmował zawieszone postępowanie i wyznaczał termin rozprawy celem kontynuowania procesu.

Jednak przed samą rozprawą nowy zarząd tak, jak poprzedni składał rezygnację, w konsekwencji sąd orzekający musiał zawiesić postępowanie, następnie wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie kuratora i tak w kółko … . Problemem był brak instrumentów prawnych pozwalających przeciwdziałać takim nagannym praktykom.

Obecnie takie sytuacje stały się powszechną plagą w sądach, stąd Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt nowelizacji przepisów mający zamknąć opisaną lukę w prawie. Projekt obecnie został wywieszony na stronie Rządowego Centrum Legislacji (adres publikacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12291650/12387502/12387503/dokument253016.pdf).

Założenia projektu w skrócie sprowadzają się do tego, że w sytuacji rezygnacji członków zarządu kuratora powołuje sąd orzekający – a nie jak poprzednio sąd rejestrowy, co znacznie skraca czas potrzebny do jego wyznaczenia. Dodatkowo sąd może to zrobić również na posiedzeniu niejawnym (nie trzeba czekać na rozprawę) – co również bardzo przyspiesza sprawę. Co jednak najistotniejsze radykalnej zmianie ulegnie zakres kompetencji kuratora. Kurator umocowany będzie m.in. do dokonywania wszystkich łączących się ze sprawą czynności, kurator będzie również reprezentował taką osobę prawną oraz prowadził jej sprawy. W konsekwencji kurator biorąc udział w procesie w imieniu spółki będzie zapobiegał blokowaniu procesu, co pozwoli na kontynuowanie procesów.

W sprawie dotyczącej dziury w środku Otwocka sprawa zakończyła się już w pierwszej instancji (sąd w całości uwzględnił żądanie Miasta Otwock) i sprawa jest obecnie przed Sądem Apelacyjnym. Do jej prawomocnego zakończenia wystarczającym wydaje się jeden termin rozprawy. To pozwala liczyć, iż sprawa dziury m.in. w związku z nowelizacją prawa wkrótce znajdzie swój pozytywny finał.

Nieruchomość oznaczona na schemacie kolorem niebieskim.

Nieruchomość będąca własnością Miasta Otwocka o powierzchni 532 mkw (tereny zielone) 25 marca 2008 roku wydzierżawiono spółce Dorex na 3 lata, w celu poprawy warunków zaplecza dla prowadzonej inwestycji. Kwota, za którą wydzierżawiono teren to 6543,60 zł. W związku z brakiem płatności czynszu dzierżawnego umowa została rozwiązania z dniem 31 grudnia 2010 roku. Przejęcie przez Miasto Otwock nieruchomości uzależnione jest od rozwiązania prawa użytkowania wieczystego do działki, na której miała powstać inwestycja.

Nieruchomość oznaczona na schemacie kolorem fioletowym.

Nieruchomość będąca własnością Miasta Otwocka o powierzchni 3255 mkw (tereny zielone z fontanną) 25 marca 2008 roku wydzierżawiono spółce Dorex na 2 lata, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości, gdzie miała powstać galeria handlowo-usługowa. Kwota, za którą wydzierżawiono teren to 8007,30 zł. W związku z brakiem płatności czynszu dzierżawnego umowa została rozwiązania z dniem 31 grudnia 2010 roku. Przejęcie przez Miasto Otwock nieruchomości uzależnione jest od rozwiązania prawa użytkowania wieczystego do działki, na której miała powstać inwestycja.

Nieruchomość oznaczona na schemacie kolorem czerwonym.

Nieruchomość () będąca własnością Skarbu Państwa o powierzchni 2200 mkw – 22 września 2005 roku sprzedano spółce Dorex prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości (bez obwarowań prawnych co do terminu jej zagospodarowania). Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego władające nieruchomością sprzedało prawo użytkowania wieczystego za kwotę 3 mln zł. W związku z niewypłacalnością spółki Dorex (następnie Development Otwock) na wniosek wierzycieli, 27 września 2012 roku komornik sądowy dokonał licytacji nieruchomości. Prawo do użytkowania wieczystego wraz z naniesieniami uzyskała spółka Orphea, która następnie sprzedała to prawo spółce Delta.

Nieruchomość oznaczona na schemacie kolorem żółtym.

Nieruchomość będąca własnością Miasta Otwocka o powierzchni 3490 mkw – 10 stycznia 2006 roku sprzedano spółce Dorex prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Zgodnie z zawartymi obwarowaniami rozpoczęcie inwestycji na działce miało nastąpić w ciągu roku od sprzedaży, a zakończenie w ciągu trzech lat. Termin zakończenia inwestycji przesunięto na 1 grudnia 2010 roku. Miasto Otwock sprzedało prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę 2,6 mln zł.

10 styczeń 2006 – Prezydent Miasta Otwocka Andrzej Szaciłło oddaje spółce Dorex Sp. z o.o. w użytkowanie wieczyste nieruchomość (o pow. 3490 mkw.) stanowiącą własność Gminy Otwock, warunkując umowę powstaniem na tym terenie (i na terenie należącym do Skarbu Państwa – pow. 2186 mkw) kompleksu/galerii handlowo- -usługowej wraz z kinem i gastronomią w ciągu 3 lat od podpisania umowy;

10 stycznia 2009 – pierwotny termin zagospodarowania nieruchomości przez Dorex Sp. z o.o.;

12 stycznia 2009 – Dorex Sp. z o.o. występuje o przedłużenie terminu do kwietnia 2010 r., otrzymuje prolongatę do 1 grudnia 2010;

1 grudnia 2010 – upływa kolejny termin realizacji inwestycji Dorex Sp. z o.o., po przesunięciu go o niemalże dwa lata przez obecnego prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka;

27 grudnia 2010 – Miasto – Prezydent Zbigniew Szczepaniak – składa pozew do Sądu Rejonowego w Otwocku o rozwiązanie umowy użytkowania, aby mieć wpływ na dalsze losy terenu oddanego w użytkowanie wieczyste spółce Dorex;

29 grudnia 2010 – Zbigniew Baranowski rezygnuje z funkcji prezesa spółki Dorex;

6 kwietnia 2011 – Dorex odpowiada na pozew Miasta wnosząc o jego oddalenie;

8 kwietnia 2011 – Spółka Estelle Investment (wierzyciel spółki Dorex, właściciel jej długów na kwotę 16 mln zł) zgłasza interwencję uboczną i wnosi o oddalenie pozwu Miasta Otwocka; Sąd Rejonowy w Otwocku odracza rozprawę;

15 kwietnia 2011 – Pełnomocnik Dorex Sp. z o.o. rezygnuje z jej reprezentowania w związku z niemożnością uzyskania pełnomocnictw od zarządu spółki;

29 kwietnia 2011 – Sąd Rejonowy w Otwocku zobowiązuje Miasto Otwock do złożenia pełnego odpisu KRS spółki Dorex;

maj 2011 – zmiana siedziby spółki Dorex na Gdańsk, w celu kolejnego przedłużenia procedowania;

26 maja 2011 – Zbigniew Baranowski, prezes spółki Dorex, składa wniosek do Sądu Rejonowego w Otwocku o przesłuchanie go w charakterze świadka, lecz ze względu na aktualny adres zamieszkania, realnie przez sąd w Gdańsku;

1 czerwca 2011 – Sąd Rejonowy w Otwocku odracza sprawę bez wskazania kolejnego terminu, występując jednocześnie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o ustalenie kuratora dla Spółki Dorex w związku z rezygnacją Zbigniewa Baranowskiego z funkcji prezesa zarządu. Sąd Rej. w Otwocku zawiesza postępowanie;

30 czerwca 2011 – Sąd Rejonowy w Otwocku Wydz. Rodzinny i Nieletnich zwraca wniosek Wydziałowi Cywilnemu;

20 lipca 2011 – Sąd Rej. w Otwocku kieruje wniosek do Sądu Rejonowego dla m. stołecznego; W-wy – Wydz. Gospodarczy o ustanowienie kuratora dla spółki Dorex;

31 sierpnia 2011 – w związku z przeniesieniem siedziby Spółki Dorex do Gdańska Sąd Rej. w Otwocku kieruje wniosek do Sądu Rej. Gdańsk-Północ Wydział Gospodarczy o ustanowienie kuratora dla spółki Dorex;

22 grudnia 2011 – jednocześnie Zbigniew Baranowski, działający w imieniu Spółki Dorex (w trakcie toczących się przeciwko tej spółce postępowań egzekucyjnych) przenosi prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Otwocku na swojego syna, Marcina Baranowskiego;

30 stycznia 2012 – Sąd Rejonowy w Gdańsku (Gdańsk-Północ Wydz. Gospodarczy) nie uznaje rezygnacji Z. Baranowskiego z funkcji prezesa zarządu spółki i umarza postępowanie;

26 kwietnia 2012 – Sąd Rejonowy w Otwocku uznaje się za niewłaściwy ze względu na wartość przedmiotu sporu i przekazuje sprawę do rozpoznania do Sądu Okręgowego w Warszawie (Warszawa-Praga);

19 czerwica 2012 – Sąd Okręgowy Warszawa- -Praga wzywa Miasto Otwock do opłaty sądowej 96 374 zł;

20 czerwca 2012 – Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w W-wie zobowiązuje Dorex Sp. z o.o. do przekazania dziennika budowy galerii handlowo-usługowej oraz wzywa świadków do stawienia się na kolejną rozprawę;

7 września 2012 – Dorex składa do Sądu Rej. w Otwocku wniosek o odwołanie kuratora spółki ustanowionego w innym procesie;

20 września 2012 – Sąd Rejonowy w Otwocku myli właściwość sądową i przekazuje brakujące akta sądowe do Sądu Okręgowego w W-wie zamiast Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w W-wie;

4 października 2012 – Sąd Okręgowy w W-wie przekazuje do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga błędnie przesłane akta;

30 listopada 2012 – Sąd Okręgowy Warszawa- -Praga oddala wniosek spółki Dorex o odwołanie kuratora;

25 stycznia 2013 – Zbigniew Baranowski, jako prezes zarządu spółki Dorex, przegląda i wykonuje kserokopie akt sprawy;

13 luty 2013 – Sąd Okręgowy Warszawa-Praga zdejmuje z wokandy sprawę wyznaczoną na 19 lutego 2013 bez wskazania kolejnego terminu rozprawy;

19 lutego 2013 – Anna Baranowska, prokurent spółki Dorex, składa wniosek o zawieszenie postępowania w związku z brakiem reprezentacji spółki Dorex, argumentując, że Z. Baranowski nie jest prezesem zarządu Dorex od 26 września 2012 r.;

13 marca 2013 – Sąd Okręgowy Warszawa-Praga przesyła wniosek Dorexu do Miasta Otwocka z prośbą o ustosunkowanie się;

wrzesień 2013 – wyznaczenie terminu rozprawy na styczeń 2014;

15 stycznia 2014 – rozprawa;

28 luty 2014 – rozprawa;

27 maj 2014 – rozprawa, na której udało się odrzucić wnioski dowodowe interwenienta o przesłuchanie świadków oraz zbadanie postępowań administracyjnych, jakie toczyły się w związku z realizacją inwestycji Dorex (gdyby wnioski zostały uwzględnione, postępowanie trwałoby ok. 3 lata dłużej);

17 wrzesień 2014 – rozprawa – posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie rozpatrującego powództwo Miasta Otwocka przeciwko firmie Dorex Sp. z o.o.; jedyny powołany na rozprawę świadek, były prezes zarządu Dorex Zbigniew Baranowski nie stawił się; Sąd odrzucił wnioski dowodowe pozwanej firmy Dorex pomimo ponownego niestawienia się przedstawiciela firmy oraz poinformował, że ogłoszenie wyroku w tej sprawie odbędzie się w dniu 1 października 2014 roku;

1 października 2014 – planowane ogłoszenie wyroku w sprawie: o godzinie 15.30 miała się odbyć publikacja wyroku w sprawie o rozwiązanie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (nieruchomości w centrum Otwocka), na której została zaczęta i nigdy nie zakończona inwestycja Dorexu. Niestety Pan Baranowski w ostatnim momencie przed ogłoszeniem wyroku (po godzinie czternastej) złożył wniosek o wyłączenie sędziego ze sprawy, co uniemożliwiło publikację wyroku. Tego typu postępowanie wraz z niezłożeniem załącznika do protokołu (zgodnie z zobowiązaniem nałożonym przez Sąd) wskazuje ewidentnie na fakt, że strona pozwana nie ma merytorycznych argumentów i gra na zwłokę, utrudniając po raz kolejny zakończenie sprawy. O procesie Miasto Otwock – Dorex 01.10.2014 w Kurierze Mazowieckim TVP Regionalna, pod adresem internetowym http://www. tvp.pl/warszawa/informacyjne/kuriermazowiecki/wideo/01102014/17071407;

7 października 2014 – w drodze postępowania Sąd Okręgowy w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy, postanowił oddalić wniosek pozwanej przez Gminę Otwock firmy Dorex Sp. z o.o. , w wyjaśnieniu podając, iż w jego ocenie wniosek o wyłączenie sędziego jest niezasadny;

17 grudnia 2014 – Sąd Okręgowy w Warszawie wydaje wyrok unieważniający umowę użytkowania wieczystego nieruchomości nakazujący spółce Dorex wydanie jej Miastu Otwock. Wyrok jest nieprawomocny;

27 lutego 2015 – Spółka Dorex wnosi apelację od wyroku Sądu Okręgowego;

17 marca 2015 – Sąd Okręgowy w Warszawie zwalnia spółkę Dorex z konieczności uiszczenia opłaty od apelacji;

16 lipca 2015 – odpowiedź Miasta Otwocka na apelację spółki Dorex. Miasto Otwock wnosi o jej całościowe odrzucenie;

24 sierpnia 2015 – Sąd Apelacyjny w Warszawie informuje o planowanej pierwszej rozprawie w sprawie apelacji. Rozprawę wyznacza na dzień 20.10.2015r;

8 października 2015 – Marcin Baranowski rezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Dorex o czym informuje Annę Baranowską – prokurenta spółki i Zbigniewa Baranowskiego – wspólnika spółki;

16 października 2015 – Marcin Baranowski informuje adwokata reprezentującego spółkę Dorex, że jego pełnomocnictwa są nieważne;

20 października 2015 – Rozprawa przed Sądem Apelacyjnym. Nie stawia się przedstawiciel spółki Dorex. Sąd zawiesza postępowanie do czasu wyboru organów uprawnionych do reprezentowania spółki;

27 czerwca 2016 – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (jako właściwy terenowo, bo spółka Dorex przenosi siedzibę do Stargardu Gdańskiego) wyznacza kuratora spółki, którego zadaniem jest powołanie organów spółki Dorex;

Do czasu powołania organów spółki Dorex postępowanie przed Sądem Apelacyjnym jest zawieszone.

Galeria