Fundacja "Otwocka Jedynka"


Adres:
ul. Karczewska 14/16, 05-400 Otwock
Telefon:
22 788-03-73, 509 471 903, 22 788-81-99
Strona www:
www.otwockajedynka.pl
E-mail:
fundacja@otwockajedynka.pl

Status prawny organizacji: Fundacja

nr KRS: 0000404955

Nr konta bankowego: 49 1160 2202 0000 0002 0670 0520

Misja organizacji – główne, statutowe cele działań, dla realizacji których organizacja została powołana:

 1. Polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
 2. Wspieranie nauki, edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży.
 3. Wspieranie inicjatyw podnoszących poziom oświaty i kultury młodzieży.
 4. Propagowanie krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 6. Budowanie partnerskich relacji z uczniami i wzmacnianie pozycji i roli samorządu szkolnego.
 7. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
 8. Inspirowanie rodziców i nauczycieli do tworzenia własnych projektów edukacyjnych i wychowawczych.
 9. Propagowanie idei wychowania w trzeźwości oraz wychowania bez stosowania środków odurzających.
 10. Wspomaganie akcji charytatywnych oraz ich organizowanie.
 11. Promowanie działań wolontariatu.
 12. Aktywne działania na rzecz własnego środowiska i regionu, budowanie więzi lokalnych.
 13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 14. Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. 

Doświadczenia i najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia organizacji:

Największym osiągnięciem fundacji jest utworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych. W ciągu sześciu miesięcy od założenia fundacji udało nam się pozyskać fundusze od instytucji i indywidualnych sponsorów, dzięki czemu w czerwcu wręczyliśmy trzy stypendia naukowe i jedno stypendium artystyczne uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku. Stypendia będą przyznawane systematycznie, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego. 
We wrześniu zorganizowaliśmy „Dzień bez samochodu”, który zamierzamy corocznie kontynuować. W programie imprezy były między innymi: konkursy sportowe, plastyczny, rajd rowerowy itp. Dużym osiągnięciem fundacji jest nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami, np. Hotel Holiday Inn, Warszawski Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Góra Kalwaria, PTTK oddział w Otwocku, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Karczewie, „Skok Stefczyka” oddział w Otwocku. Na podkreślenie zasługuje współpraca z Urzędem Miasta Otwocka.

Dzięki funduszom, które pozyskaliśmy jako organizacja pozarządowa, mogliśmy zorganizować zajęcia w czasie ferii zimowych i realizować program profilaktyki dla zainteresowanych uczniów. Złożyliśmy również trzy wnioski w ramach inicjatywy lokalnej, których pozytywne rozpatrzenie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, polepszenie warunków prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz wzbogaci ofertę szkoły o nowe zajęcia sportowe w czasie wolnym od lekcji

Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizację w ciągu ostatnich 2 lat.

Pierwszym zadaniem do którego przystąpiła fundacja było przeprowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych, komputerowych, muzyczno- plastyczno-ruchowych dla dzieci z Otwocka w okresie od 16.01.2012 r. do 27.01.2012 r. (w czasie ferii zimowych). Realizacja zadania wspierana było przez Miasto Otwock. Przez 145 godzin lekcyjnych 132 dzieci przyjemnie spędzało ferie, nie nudziły się i postrzegały szkołę nie tylko jako miejsce nauki, ale też wesołej zabawy, rozrywki, przyjemności. Uczniowie nie tylko poprawiali swoją sprawność fizyczną, ale także rozwijali umysł i wzbogacali wiedzę. Uczyli się społecznego współdziałania, a także wytrwałości, zdyscyplinowania i odpowiedzialności. Przystępując do tego zadania wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz rodziców i zapewniliśmy naszym uczniom aktywne, przyjemne i bezpieczne spędzenie ferii.
W okresie od 1.03.2012r. do 31.12.2012r. realizujemy zadanie publiczne Ochrona zdrowia w Otwocku w 2012 r. i prowadzimy zajęcia pozalekcyjne z programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka. Głównym celem prowadzonych zajęć jest przeciwdziałanie zażywaniu substancji psychoaktywnych poprzez promowanie konstruktywnych postaw takich jak np. wolontariat, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych.
Udział w zajęciach umożliwi dzieciom wykorzystanie czasu wolnego w różnorodny sposób, odwracając uwagę od negatywnych wzorców: szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W zajęciach uczestniczy około 90 dzieci.