Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej PRO HOMINI


Adres:
ul. Mazowiecka 10, 05-402 Otwock
Telefon:
607 125 276; 501 781 132
Strona www:
http://www.prohomini.pl
E-mail:
biuro@prohomini.pl

Status prawny organizacji: Fundacja

nr KRS: 0000406183

nr KONTA: 17 1160 2202 0000 0002 0719 9773

Misją Fundacji Pro Homini jest pomoc wykluczonym społecznie i zapobieganie ich dyskryminacji. Misja realizowana jest poprzez następujące cele:

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 2. Wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
 3. Aktywizacja i doskonalenie zawodowe osób pozostających bez pracy, bądź zagrożonych jej utratą, w szczególności kobiet
 4. Upowszechnianie kultury jako czynnika integracji społecznej
 5. Działania na rzecz pojednania i tolerancji, wspieranie postaw bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, kolor skóry, stopień niepełnosprawności na rzecz dialogu, porozumienia i współpracę miedzy narodami, kulturami i religiami.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych osób.
 2. Kreowanie postaw liderskich i różnych form aktywności twórczej.
 3. Promocję kultury oraz działania na rzecz upowszechniania dostępu do wydarzeń kulturalnych.
 4. Działalność charytatywną.
 5. Prowadzenie konsultacji i doradztwa zawodowego.
 6. Organizowanie warsztatów wsparcia psychologicznego.
 7. Działalność wydawniczą i informacyjną, w tym opracowywanie materiałów poświęconych celom statutowym Fundacji.
 8. Wspieranie wolontariatu.
 9. Pozyskiwanie wsparcia dla celów Fundacji przez sponsorów krajowych i zagranicznych.
 10. Wymianę doświadczeń i współdziałanie z innymi instytucjami mającymi podobne cele, w tym udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach krajowych i międzynarodowych.