Fotopułapki w Otwocku!

Autor: Marta Szymańska Wydział Ochrony Środowiska

10/07/2019

UWAGA FOTOPUŁAPKI !

Informujemy, że na terenie Miasta Otwocka w miejscach regularnie zanieczyszczanych odpadami zostały zainstalowane kamery leśne, tzw. „fotopułapki”. Dzięki tym urządzeniom możliwe będzie m.in. monitorowanie dzikich wysypisk, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów oraz ustalenie odpowiedzialnego za zaśmiecanie i zobowiązanie go do uprzątnięcia terenu.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu przez fotopułapki

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, iż:

  1. Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Prezydent Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel. (22) 779 20 01, fax (22) 779 42 25;
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Pan Witold Ciara, tel. (22) 779 20 01 wew. 121, adres e-mail, iod@otwock.pl;
  3. Pana(i)dane osobowe będą przetwarzane w celu . monitorowania dzikich wysypisk, likwidacji nielegalnych składowisk odpadów oraz ustalenia odpowiedzialnego za zaśmiecanie i zobowiązanie go do uprzątnięcia terenu.
  4. Administrator przetwarza Pana(i) dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami     Pana(i) danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Okres przechowywania nagrań z fotopułapek wynosi maksymalnie do 3 miesięcy. Po tym czasie dane z monitoringu są trwale usuwane, chyba, że dane te będą nadal potrzebne do postępowania prowadzonego przez administratora danych osobowych lub organa ścigania.
  7. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  8. Ma Pan(i)prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  9. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan(i), iż przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  10. Pana(i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.