Działania Urzędu Miasta Otwocka

W związku z odczuwanymi przez Mieszkańców uciążliwościami RIPOKów zlokalizowanych na terenie Otwocka oraz w jego bliskim sąsiedztwie na terenie Gminy Wiązowna, Urząd Miasta Otwocka podejmuje szereg działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn takiego stanu oraz rozwiązanie problemu poprzez interwencje kierowane do instytucji i organów odpowiedzialnych za kontrolę przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska oraz za wydawanie dokumentów określających warunki prowadzenia działalności i zezwalających na działalność w zakresie gospodarki odpadami, a także bezpośrednio do przedsiębiorców prowadzących uciążliwe instalacje.

W samych tylko miesiącach wrzesień - październik 2016r. Prezydent Miasta Otwocka skierował ponad 30 pism interwencyjnych do różnych instytucji, takich jak m.in. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Główny Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Starosta Otwocki, Wójt Gminy Wiązowna, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji w Otwocku, a także do firm P.P.H.U. Lekaro i Amest Otwock. Sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy najnowszą korespondencję w sprawach związanych z uciążliwością zakładów prowadzących działalność w zakresie zagospodarowania odpadów:
  •  W dniu 7 października 2016r. Prezydent Miasta Otwocka skierował do Starosty Otwockiego wniosek o udzielenie informacji, czy Starosta Otwocki podjął działania zmierzające do wydania decyzji o obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego przez firmę P.P.H.U. Lekaro (w związku z wcześniejszym wnioskiem Państowoego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz wyjaśnieniami udzielanymi w tej sprawie przez Starostę Prezydentowi Miasta Otwocka). Starosta Otwocki pismem z dnia 20 października 2016r. udzielił odpowiedzi na wniosek  Prezydenta Miasta Otwocka.

ikona strzałka  Pismo Prezydenta Miasta Otwocka

  • W dniu 7 października 2016r. Prezydent Miasta Otwocka skierował do Starosty Otowckiego wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez przekazanie kopii wszystkich decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Otwocku i Starosty Otwockiego, wydawanych dla podmiotów Sater Otwock Sp. z o.o. (obecnie Amest Otwock Sp. z o.o.) oraz P.P.H.U. Lekaro od początki działalności w/w podmiotów. Staosta Odpowiedział na wniosek pismem z dnia 26 października 2016r.

ikona strzałka Wniosek Prezydenta Miasta Otwocka

ikona strzałka Odpowiedź Starosty Otwockiego

  • W dniu 7 października 2016r. Prezydent Miasta Otwocka skierował do Marszałka Województwa Mazowieckiego wniosek o udzielenie informacji – na jakim etapie znajduje się postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla firmy P.P.H.U. Lekaro:

ikona strzałka Pismo Prezydenta Miasta Otwocka

ikona strzałka Odpowiedź Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016r.

  • W nawiązaniu do dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu Zarządu Powiatu Otwockiego, które odbyło się w dniu 6 października 2016r. i dotyczyło m. in. spraw związanych z uciążliwością instalacji P.P.H.U. Lekaro oraz składowiska Amest Otwock Sp. z o.o., Prezydent Miasta Otwocka pismami z dnia 14 października 2016r. zwrócił się do Starosty Otwockiego oraz Wójta Gminy Wiązowny o udzielenie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące działań i decyzji podejmowanych przez te organy odnośnie zakładu P.P.H.U. Lekaro.

ikona strzałka Pismo do Starosty Otwockiego

ikona strzałka Pismo do Wójta Gminy Wiązowna

  • W dniu 25 października 2016r. Prezydent Miasta Otwocka skierował do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie wniosek o udzielenie informacji w sprawie działań podjętych w związku z efektem kontroli wykonanej przez WIOŚ w zakładzie P.P.H.U. Lekaro, z której wynika, że istnieją podstawy do wystąpienia pokontrolnego do Starosty Otwockiego jako organu posiadającego kompetencje do cofnięcia udzielonego firmie P.P.H.U. Lekaro zezwolenia na zbieranie odpadów;

 ikona strzałka Pismo Prezydenta Miasta Otwocka

  •  W dniu 25 października 2016r. Prezydent Miasta Otwocka skierował do Starosty Otwockiego trzy wnioski o udzielenie informacji:

- w sprawie działań podjętych w związku z efektem kontroli wykonanej przez WIOŚ w zakładzie P.P.H.U. Lekaro, z której wynika, że zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów, wydanego przez Starostę:

ikona strzałka Pismo Prezydenta Miasta Otwocka

- w sprawie decyzji i postanowień wydawanych przez Starostę dla podmiotów gospodarczych prowadzących i planujących działalność w sąsiedztwie RIPOKów:

ikona strzałka Pismo Prezydenta Miasta Otwocka

- w sprawie ilości wydanych przez Starostę Otwockiego decyzji i postanowień dotyczących działalności P.P.H.U. Lekaro, z podaniem dat, sygnatur oraz osób odpowiedzialnych za podpisanie tych dokumentów:

ikona strzałka Pismo Prezydenta Miasta Otwocka

  • W dniu 25 października 2016r. Prezydent Miasta Otwocka skierował do Wójta Gminy Wiązowna trzy wnioski o udzielenie informacji:

- w sprawie opinii wydawanych przez Wójta Gminy Wiązowna w ramach postępowań dotyczących firmy P.P.H.U. Lekaro, prowadzonych przez inne organy:

ikona strzałka Pismo Prezydenta Miasta Otwocka

-  w sprawie decyzji i postanowień wydawanych przez Wójta Gminy Wiązowna dla podmiotów gospodarczych prowadzących i planujących działalność w sąsiedztwie RIPOKów na terenie Gminy Wiązowna:

ikona strzałka Pismo Prezydenta Miasta Otwocka

- w sprawie decyzji i postanowień wydawanych przez Wójta Gminy Wiązowna dla firmy Geminus Sp. z o.o., prowadzącej działalność w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, a będącej właścicielem działek zlokalizowanych na terenie Gminy Wiązowna bezpośrednio przy granicy z terenem nieruchomości należącej do Gminy Otwock, użytkowanej przez Amest Otwock Sp. o.o. Wniosek dotyczył także uznania Gminy Otwock za stronę w postępowaniach dotyczących tych działek.

ikona strzałka Pismo Prezydenta Miasta Otwocka