DOTACJE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA NABÓR WNIOSKÓW 2019

Autor: Administrator serwisu

05/03/2019

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza nabór wniosków na rok 2019 w ramach programu dotacji z budżetu miasta otwocka do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

termin naboru wniosków: 

od 18 MARCA do 12 KWIETNIA 2019

Na co udzielana jest dotacja?

Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węglem, drewnem) na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego.

Aby uzyskać dotację należy zlikwidować stare źródło ciepła opalane paliwem stałym. Nie podlega zatem dotacji instalacja źródeł ciepła w nowo budowanych obiektach, ani wymiana starych kotłów gazowych na nowe.

Dotacja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Otwocka

Kto może otrzymać dotację?

Dotację mogą otrzymać wszyscy posiadacze budynków i lokali położonych na terenie Miasta Otwocka: zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Jakiego rodzaju nowe źródła ciepła mogą być dotowane?

Dotowane są następujące nowe źródła ciepła (poniższa lista określa również kolejność rozpatrywania wniosków w zależności od nowego źródła ciepła):

 1. przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego,
 2. pompy ciepła,
 3. kotły gazowe oraz przyłączenie do miejskiego systemu gazowniczego,
 4. kotły olejowe,
 5. kotły węglowe i peletowe co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji zależy od:

1. Usytuowania nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja. Obszar centrum miasta oraz dzielnicy Kresy i częściowo Świder to obszar z największymi przekroczeniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Obszar ten zaznaczony jest na załączonej mapie, obejmuje wszystkie nieruchomości posiadające adresy przy ulicach stanowiących jego granice, tj. odcinkach ulic: Mickiewicza, Sowińskiego, Wiązowskiej, Ostrowskiej, Reymonta, Kościuszki, Żeromskiego, Filipowicza, Matejki, Batorego, Tysiąclecia, Brzozowej, Majowej, Turystycznej, oraz przy wszystkich odcinkach ulic objętych w/w granicami. Na obszarze tym dotacje są o 10% wyższe niż na obszarze pozostałym.

2. Rodzaju nowego źródła ciepła.

Wysokości dotacji w zależności od powyższych czynników przedstawia tabela:

Rodzaj nowego źródła ciepła

Wysokość dotacji na obszarze największych poziomów zanieczyszczeń

Wysokość dotacji na pozostałym obszarze

- przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej

- pompy ciepła

50% wydatków, lecz nie więcej niż 7000 zł

40% wydatków, lecz nie więcej niż 6000 zł

- kotły gazowe

- przyłączanie do miejskiej sieci gazowniczej

- kotły olejowe

40% wydatków, lecz nie więcej niż 5000 zł

30% wydatków, lecz nie więcej niż 4000 zł

- kotły węglowe i peletowe co najmniej 5

   klasy

40% wydatków, lecz nie więcej niż 4000 zł

30% wydatków, lecz nie więcej niż 3000 zł

Co należy zrobić aby uzyskać dotację?

Procedura i kolejność wykonywania poszczególnych działań jest następująca:

 1. Złożenie kompletnego wniosku do Prezydenta Miasta Otwocka o udzielenie dotacji.
 2. Podpisanie umowy o udzieleniu dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Prezydentem Miasta.
 3. Wykonanie nowej instalacji i likwidacja starej. Należy to zrobić w tym samym roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji.
 4. Złożenie kompletnego wniosku do Prezydenta Miasta o wypłatę dotacji. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września danego roku kalendarzowego.

Uwaga: Jeżeli po rozliczeniu wniosków o wypłatę dotacji złożonych w zasadniczym terminie naboru pozostaną w budżecie środki na ten cel, Prezydent Miasta może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji w ramach dodatkowego naboru upływa nie później niż do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu rozliczenia dotacji w przypadku opóźnień ze strony wykonawcy odpowiedzialnego za budowę przyłącza gazowego.

Dotacja wypłacana jest na podstawie wniosku o wypłatę dotacji.

Zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania powyższej kolejności: najpierw podpisanie umowy, dopiero potem realizacja przedsięwzięcia.

W przypadku przedsięwzięć wykonanych przed podpisaniem umowy, dotacja nie może zostać udzielona!!!

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać:

 •  w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek C, pokój 4
 •  na stronie internetowej Urzędu: www.otwock.pl
 •  pod numerem telefonu (022) 779-20-01 wew. 171, 172
 •  pisząc na adres e-mail: srodowisko@otwock.pl

Galeria