DOTACJE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA - ankieta dla Mieszkańców

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

30/11/2017

Szanowni Mieszkańcy,

W ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza Prezydent Miasta Otwocka zamierza w roku 2018 złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie o środki dla Miasta Otwocka w ramach naboru do programu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, jeśli tylko taki program będzie przez WFOŚiGW w Warszawie kontynuowany. Program zakłada dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła, poprzez częściowy zwrot kosztów zakupu nowych urządzeń grzewczych.

Do złożenia przez Miasto Otwock takiego wniosku niezbędna jest wiedza na temat zainteresowania mieszkańców udziałem w programie. Rozpoczynamy zatem nabór ankiet dla osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianą starych kotłów o niskiej sprawności na gazowe, olejowe lub opalane biomasą.

Poniżej zamieszczamy druk ankiety. Prosimy mieszkańców, którzy są zainteresowani udziałem w programie i otrzymaniem dotacji na zakup nowego kotła w roku 2018, o jej wypełnienie i przekazanie do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka. Ankietę można złożyć:

-        w formie elektronicznej na adres: srodowisko@otwock.pl

-        pocztą na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock;

-        osobiście do Urzędu Miasta Otwocka, budynek B pok. 1.

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosków o dofinansowanie planowanych zadań w 2018 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub z innych środków zewnętrznych.

Zaznaczamy, że ankieta jest jedynie wstępną deklaracją chęci uczestnictwa w programie, a jej wypełnienie i złożenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w programie i otrzymaniem dotacji. Na obecnym etapie nie ma jeszcze bowiem oficjalnej informacji ze strony WFOŚiGW o kontynuacji programu, ponadto podjęcie przez Miasto Otwock działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Miasta Otwocka o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, bud. C pok. 4, lub pod numerem: (22) 779-20-01 wew. 171.

Do pobrania:

Druk ankiety

Dotychczasowe zasady programu wfośigw w warszawie w zakresie modernizacji kotłowni