Dotacje do wymiany źródeł ciepła

Dotacje do wymiany źródeł ciepła

Prezydent Miasta Otwocka informuje o programie dotacji z budżetu Miasta Otwocka do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne na rok 2022, na podstawie uchwały Rady Miasta Otwocka nr LVIII/636/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.
Na co udzielana jest dotacja?

Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego.

Aby uzyskać dotację należy zlikwidować stare źródło ciepła opalane paliwem stałym. Nie podlega zatem dotacji instalacja źródeł ciepła w nowo budowanych obiektach.

Uwaga: Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węglem, drewnem). Nie podlega zatem dotacji np. wymiana starych kotłów gazowych na nowe.

Dotacja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Otwocka

Kto może otrzymać dotację?

Dotację mogą otrzymać wszyscy posiadacze budynków i lokali położonych na terenie Miasta Otwocka: zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Jakiego rodzaju nowe źródła ciepła mogą być dotowane?

Dotowane są następujące nowe źródła ciepła:

1)    przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego,

2)    pompy ciepła,

3)    kotły gazowe oraz przyłączenie do miejskiego systemu gazowniczego,

4)    kotły olejowe,

5)    kotły węglowe i peletowe spełniające normy tzw. "ekoprojektu" zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE.

W jakiej kolejności rozpatrywane są wnioski?

Wnioski o dotację przyjmowane są wyłącznie w trakcie trwania ogłoszonego naboru wniosków. Złożone wnioski rozpatrywane są w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła, w kolejności określonej powyżej. Po weryfikacji następuje podział wniosków na grupy w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła. W ramach poszczególnych grup wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji zależy od rodzaju nowego źródła ciepła:

Rodzaj nowego źródła ciepła

Wysokość dotacji na obszarze największych poziomów zanieczyszczeń

- przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej

- pompy ciepła

50% wydatków, lecz nie więcej niż 7000 zł

- kotły gazowe

- przyłączanie do miejskiej sieci gazowniczej

- kotły olejowe

40% wydatków, lecz nie więcej niż 5000 zł

- kotły na paliwo stałe spełniające normy tzw. "ekoprojektu"

 

40% wydatków, lecz nie więcej niż 4000 zł

Co należy zrobić aby uzyskać dotację?

Procedura i kolejność wykonywania poszczególnych działań jest następująca:

  1. Złożenie kompletnego wniosku do Prezydenta Miasta Otwocka o udzielenie dotacji w trakcie trwania ogłoszonego naboru wniosków.
  2. Podpisanie umowy o udzieleniu dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Prezydentem Miasta.
  3. Wykonanie nowej instalacji i likwidacja starej. Należy to zrobić w tym samym roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji.
  4. Złożenie kompletnego wniosku do Prezydenta Miasta o wypłatę dotacji. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji.

Uwaga: Jeżeli po rozliczeniu wniosków o wypłatę dotacji złożonych w zasadniczym terminie naboru pozostaną w budżecie środki na ten cel, Prezydent Miasta może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji w ramach dodatkowego naboru upływa nie później niż do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Dotacja wypłacana jest na podstawie wniosku o wypłatę dotacji.

Zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania powyższej kolejności: najpierw podpisanie umowy, dopiero potem realizacja przedsięwzięcia i zakup produktów oraz usług.

W przypadku przedsięwzięć wykonanych przed podpisaniem umowy, dotacja nie może zostać udzielona!!!

 

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać:

- w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek C, pokój 4

- na stronie internetowej Urzędu: www.otwock.pl

- pod numerem telefonu (022) 779-20-01 wew. 171, 172

- pisząc na adres e-mail: srodowisko@otwock.pl

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z Programu. Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszego miasta.