Dotacje do wymiany źródeł ciepła

Dotacje do wymiany źródeł ciepła

Prezydent Miasta Otwocka informuje o programie dotacji z budżetu Miasta Otwocka do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne na rok 2020, na podstawie uchwały Rady Miasta Otwocka nr LIX 455/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.
Na co udzielana jest dotacja?

Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego.

Aby uzyskać dotację należy zlikwidować stare źródło ciepła opalane paliwem stałym. Nie podlega zatem dotacji instalacja źródeł ciepła w nowo budowanych obiektach.

Uwaga: Od 2018 roku warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węglem, drewnem). Nie podlega zatem dotacji np. wymiana starych kotłów gazowych na nowe.

Dotacja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Otwocka

Kto może otrzymać dotację?

Dotację mogą otrzymać wszyscy posiadacze budynków i lokali położonych na terenie Miasta Otwocka: zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Jakiego rodzaju nowe źródła ciepła mogą być dotowane?

Dotowane są następujące nowe źródła ciepła:

1)    przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego,

2)    pompy ciepła,

3)    kotły gazowe oraz przyłączenie do miejskiego systemu gazowniczego,

4)    kotły olejowe,

5)    kotły węglowe i peletowe co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012. Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie sprzedawane piece na paliwo stałe powinny posiadać tzw. "certyfikat Ecodesign" spełniający wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE.

Uwaga: Od 2018 roku nie są dotowane instalacje solarne i fotowoltaiczne.

W jakiej kolejności rozpatrywane są wnioski?

Wnioski o dotację przyjmowane są wyłącznie w trakcie trwania ogłoszonego naboru wniosków. Złożone wnioski rozpatrywane są w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła, w kolejności określonej powyżej. Po weryfikacji następuje podział wniosków na grupy w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła. W ramach poszczególnych grup wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji zależy od:

1. Usytuowania nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja. Obszar centrum miasta oraz dzielnicy Kresy i częściowo Świder (zaznaczony na poniższej mapce) to obszar z największymi przekroczeniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Obszar ten obejmuje wszystkie nieruchomości posiadające adresy przy ulicach stanowiących jego granice, tj. odcinkach ulic: Mickiewicza, Sowińskiego, Wiązowskiej, Ostrowskiej, Reymonta, Kościuszki, Żeromskiego, Filipowicza, Matejki, Batorego, Tysiąclecia, Brzozowej, Majowej, Turystycznej, oraz przy wszystkich odcinkach ulic objętych w/w granicami. Na obszarze tym dotacje są o 10% wyższe niż na obszarze pozostałym.

2. Rodzaju nowego źródła ciepła.

Wysokości dotacji w zależności od powyższych czynników przedstawia tabela:

Rodzaj nowego źródła ciepła

Wysokość dotacji na obszarze największych poziomów zanieczyszczeń

Wysokość dotacji na pozostałym obszarze

- przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej

- pompy ciepła

50% wydatków, lecz nie więcej niż 7000 zł

40% wydatków, lecz nie więcej niż 6000 zł

- kotły gazowe

- przyłączanie do miejskiej sieci gazowniczej

- kotły olejowe

40% wydatków, lecz nie więcej niż 5000 zł

30% wydatków, lecz nie więcej niż 4000 zł

- kotły węglowe i peletowe co najmniej 5    klasy

 

40% wydatków, lecz nie więcej niż 4000 zł

30% wydatków, lecz nie więcej niż 3000 zł

Co należy zrobić aby uzyskać dotację?

Procedura i kolejność wykonywania poszczególnych działań jest następująca:

  1. Złożenie kompletnego wniosku do Prezydenta Miasta Otwocka o udzielenie dotacji w trakcie trwania ogłoszonego naboru wniosków.
  2. Podpisanie umowy o udzieleniu dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Prezydentem Miasta.
  3. Wykonanie nowej instalacji i likwidacja starej. Należy to zrobić w tym samym roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji.
  4. Złożenie kompletnego wniosku do Prezydenta Miasta o wypłatę dotacji. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji.

Termin złożenia wniosków o wypłatę dotacji przez osoby, które podpisały umowę o udzielenie dotacji upływa 30 września 2020 r.

Uwaga: Jeżeli po rozliczeniu wniosków o wypłatę dotacji złożonych w zasadniczym terminie naboru pozostaną w budżecie środki na ten cel, Prezydent Miasta może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji w ramach dodatkowego naboru upływa nie później niż do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Dotacja wypłacana jest na podstawie wniosku o wypłatę dotacji.

Zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania powyższej kolejności: najpierw podpisanie umowy, dopiero potem realizacja przedsięwzięcia i zakup produktów oraz usług.

W przypadku przedsięwzięć wykonanych przed podpisaniem umowy, dotacja nie może zostać udzielona!!!

 

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać:

- w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek C, pokój 4

- na stronie internetowej Urzędu: www.otwock.pl

- pod numerem telefonu (022) 779-20-01 wew. 171, 172

- pisząc na adres e-mail: srodowisko@otwock.pl

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z Programu. Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszego miasta.