Dotacja na usuwanie azbestu

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

05/05/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Miastu Otwock dotację w wysokości 21.760,00zł na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – IV Etap”. 

Miasto Otwock realizując „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Otwocka, woj. mazowieckie, na lata 2008-2032” przyjęty Uchwałą Nr XLVII/358/10 Rady Miasta  Otwocka z dnia 27.04.2010r.,  aby pomóc mieszkańcom Otwocka w usuwaniu problematycznych odpadów zawierających azbest w dniu styczniu 2016r. złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu nr 2016-Oz-15 pt. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” o dofinansowanie.

Wniosek na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka” dotyczył pozyskania środków finansowych na odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia 64 Mg azbestu  z 21 nieruchomości, których właściciele złożyli informacje o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa na zasadach narzuconych przez WFOŚiGW. Koszt zadania obliczono na kwotę ponad 25.600 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 21 760zł. 

Prezydent Miasta Otwocka wyłonił  Wykonawcę zadania, firmę ALBAKOM Lucyna Fic.

W oparciu o przyznaną w marcu 2016r. dotację z WFOŚIGW oraz środki własne zabezpieczone w budżecie Miasta po rozpatrzeniu ofert cenowych złożonych przez firmy zajmujące się odbiorem i utylizacją odpadów zawierających azbest w dniu 26 kwietnia br. Prezydent Miasta Otwocka wyłonił  Wykonawcę zadania, firmę ALBAKOM Lucyna Fic – która zaoferowała najniższą cenę brutto za 1 Mg odpadu. Dzięki korzystnej ofercie,  Miasto Otwock będzie miało możliwość podpisania umowy na odbiór większej ilości odpadów zawierających azbest z większej ilości nieruchomości niż zakładano składając wniosek do WFOŚiGW.

Osoby, które chcą uczestniczyć w Programie WFOŚIGW w Warszawie dotyczącym działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego powinny składać do tut. Urzędu następujące dokumenty:

  • „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31 z 2011r.).

  • oświadczenie o chęci uczestnictwa w Programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącym działań z zakresu usuwania         i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego.

  • oświadczenie, że właściciel nieruchomości zamierza w 2014r. demontować dach z płyt azbestowo – cementowych i pokryje koszty nowego dachu z własnych środków oraz, że jest osobą fizyczną nie  prowadzącą działalności gospodarczej na nieruchomości;

lub

  • oświadczenia, kiedy azbest został zdemontowany i złożony na nieruchomości oraz iż właściciel nieruchomości, na której znajduje się azbest, jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej;

  • kopię zgłoszenia robót związanych z demontażem płyt azbestowo – cementowych dla budownictwa oraz montażem nowego pokrycia dachowego w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku (Otwock, ul. Komunardów 10). 


Druki Oświadczeń oraz „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka Bud. C pok. Nr 4, pod numerem tel.: (22) 779 20 01 wew. 171 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: srodowisko@otwock.pl

Dokumenty do pobrania:

ikona strzałka Druk informacji o wyrobach zawierających azbest

ikona strzałka Druki oświadczeń