Dotacja na usuwanie azbestu

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

20/12/2017

Prezydent Miasta Otwocka podpisał w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę Nr 0650/OZ/D z dnia 28.11.2017 roku na dofinasowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka –V Etap”

Przyznana dotacja zgodnie z Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 11.07.2017 r. w wysokości 27  754 zł oraz środki własne zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka pozwoliły Miastu Otwock. na podpisanie w 2017 r umowy z Firmą ABAKOM Piotr Fic- na wykonanie zadania polegającego na demontażu płyt z dachów, załadunku, transporcie z miejsca tymczasowego składowania oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w ilości 97,53 Mg z nieruchomości położonych na terenie Otwocka.

Dzięki dotacji w październiku 2017 r. usunięto i unieszkodliwiono azbest z 18 nieruchomości gminnych oraz 36 nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa w Programie WFOŚiGW na 2017 r.  

Miasto Otwock w latach 2013-2017 korzystając z dofinansowania WFOŚiGW w wysokości ponad 157 tyś (przy niewielkim wkładzie własnym) pomogło mieszkańcom w wywozie zdemontowanych i zmagazynowanych na terenie nieruchomości wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiło łącznie ok. 540 Mg odpadów.