Doraźna Komisja Statutowa

Autor:

02/03/2016 17:15

odbędzie się w poniedziałek (07 marca 2016 r.) o godz. 17:15 w bud. C pok. 5A w Urzędzie Miasta Otwocka

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zapoznanie się z opinią P. Skarbnik Miasta, dotyczącą treści merytorycznej § 50 i § 51 Statutu Miasta Otwocka oraz aktualnego stanu prawnego treści zawartej w § 47.
  3. Analiza Regulaminy Komisji Rewizyjnej Miasta Otwocka – rozdział V i rozdział VI – zmiany, wykreślenia, zatwierdzenie przez głosowanie.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.