doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

24/11/2022 15:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 15:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przez Gminę Otwock.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.