doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

15/11/2022 13:30

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 r. o godzinie 13:30 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Sportowa 4).
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Karczewska 47, ul. Gabriela Narutowicza 53).
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Struga 4a, ul. Ziołowa 9).
  6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności, na zamianę i na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminy Otwock.
  7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gminy Otwock nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Górnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 134/2 z obrębu 10.
  8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2023 przedłożonego w Zarządzeniu nr 282/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 listopada 2022 r.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.