doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

21/06/2022 15:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 15:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Otwock prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. jako działka ew. nr 22 z obr. 11.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Otwock udziału wynoszącego ½ w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej.
  7. Zaopiniowanie pisma z dnia 21 czerwca 2022 r. dot. projektu podziału nieruchomości w trybie art. 98b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  8. Zaopiniowanie wniosku z dnia 06 czerwca 2022 r. Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.