Doraźna Komisja ds Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

01/12/2020

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 03 grudnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na częściowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntów stanowiących drogę wewnętrzną wraz z naniesieniami na osiedlu Batorego w Otwocku, zgodnie z zapisami w Porozumieniu z dnia 16 listopada 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Orzeszkowej 8, ul. Kubusia Puchatka 40, ul. Wczasowej 13).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony
  (ul. Armii Krajowej 19, ul. Tadeusza Kościuszki 5/7, ul. Jana Kilińskiego 5, ul. Józefa Poniatowskiego 13).
 6. Rozpatrzenie pisma Pana M.A. nr pisma WN.6845.4.3.2020 z dnia 21.10.2020 r. oraz z dnia 14.09.2020 r.
 7. Rozpatrzenie pisma Pani B.S. nr pisma WN.7125.17.2020.MW z dnia 22.10.2020 r.
 8. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2021 przedłożonego w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Otwocka nr 324/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.