doraźna Komisja ds Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

13/01/2023 14:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Ludna, ul. Gen. K. Sosnkowskiego, ul. Sportowa)
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w drodze wewnętrznej stanowiących własność Gminy Otwocka. (ul. Tadeusza)
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwocka. (ul. Emilii Plater)
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.