doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka Magdalena Kniaziewicz

20/10/2021 16:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń, które odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Wspólna, ul. Górna )
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock. (ul. Warsztatowa) – (wyjazdowa część komisji na ulicę Warsztatową)
  5. Spraw różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.