doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

11/02/2021

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Świerkowa, ul. A. Krajowej, ul. Wspaniała itd.)
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony (ul. Zaciszna i ul. Szczygla).
 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych na działalność sportową i turystyczną.
 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej ul. Bartnika.
 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock (ul. Kościelna 1).
 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock (ul. Michała Andriollego 18).
 9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/448/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock, przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.