Doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

14/01/2021 16:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 19 stycznia 2021 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w związku z art. 15zzx ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock (ul. Karczewska 14/16, ul. Stefana Żeromskiego 3A, ul. Przewoska, ul. Michała Andriollego 73A, ul. Ługi, ul. Władysława Reymonta).
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.