Dla biznesu

Pomoc dla przedsiębiorców

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

 

Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mogą ubiegać się o:

1)      odroczenie terminu płatności podatku

2)      rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej

3)      umorzenie odsetek za zwłokę od ww. zaległości podatkowej

4)      umorzenie zaległości podatkowej (dotyczy zaległości wymagalnych od marca 2020 r.)

5)      umorzenie naliczonej opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty

składając wniosek do Prezydenta Miasta Otwocka o udzielenie ww. ulgi ze wskazaniem w jaki sposób COVID-19 wpłynął na sytuację finansową podatnika. (Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej - do pobrania)

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z tym, że udzielenie ulgi stanowi dla przedsiębiorcy pomoc publiczną (pomoc de minimis). Wobec czego, razem z wnioskiem o udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis, wymagane jest złożenie dokumentów, o których mowa w przepisach dotyczących udzielania pomocy publicznej. (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – do pobrania)


Informuje się, że dnia 30 kwietnia 2020 r., Rada Miasta Otwocka podjęła:

1. Uchwałę Nr XXVIII/285/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2020_05/BIPF5A50E315A2619Z/XXVIII_285_20_001.pdf

Na jej podstawie przedłużono do 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.

2. Uchwałę Nr XXVIII/286/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/307/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej

https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2020_05/BIPF5A50E307445CDZ/XXVIII_286_20_001.pdf

Na jej podstawie organ podatkowy odstępuje od naliczania niniejszej opłaty z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku oraz z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego z powodu COVID-19.


Artykuły