Dekomunizacja ulic w Otwocku

Autor: BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

13/12/2017

Jak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wedle przepisów Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki samorządy miały obowiązek dokonać zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września br. W przypadku niedopełnienia tej powinności Wojewoda na mocy ustawy, po uzyskaniu opinii z IPN, wydał zarządzenie zastępcze nadające nazwę zgodną z prawem.

13 grudnia 2017 r. Wojewoda Mazowiecki, realizując swój ustawowy obowiązek, wydał 56 zarządzeń zastępczych zmieniających niezgodne z ustawą a nadal funkcjonujące na terenie województwa nazwy ulic.

W Otwocku zmiany dotyczą czterech nazw ulic:

7 Pułku Łączności zmieniono na: 7 Pułku Ułanów

1 Pułku Praskiego zmieniono na: Antoniego Obarskiego

Romana Pazińskiego zmieniono na: Romana Dmowskiego

Leona Kruczkowskiego zmieniono na: prof. Stefana Kazimierza Malawskiego

Zarządzenia wchodzą w życie z dniem opublikowania.

PEŁNA LISTA NAZW ULIC ZMIENIONYCH PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO

Ustawa gwarantuje, że nie trzeba wymieniać dokumentów

Art. 5 ust. 2 wspomnianej wyżej Ustawy przesądza, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne, co oznacza, że:

Nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę - będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.
Zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.
Co więcej, nie ma opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych, ponieważ zgodnie z Ustawą (art. 5. ustęp 1): „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”.