Decyzje środowiskowe

 

Sprawy prowadzi:

inspektor Marta Szymańska

bud. C, pok. 4, tel. 22 779 20 01 w. 171

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wymagane załączniki

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy „udoś” - kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie 4 egz.;

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjną przedsięwzięcia w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie 4 egz.;

3) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy „udoś”;

4) mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,
o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy „udoś”, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3 a pkt 1 ustawy „udoś”; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 5 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;

5) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy „udoś” zdanie drugie – nie dotyczy, jeśli liczba stron postępowania przekracza 10.

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.) (dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej).


Opłaty

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 205,00 zł (dwieście pięć zł) – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Dokumenty do wglądu

Nie są wymagane.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska, bud. C, pok 4, tel. 0-22 779 20 01 w. 171
e-mail: srodowisko@otwock.pl
Pn. 800-1800
Wt., Śr., Cz. i Pt., 800-1600

Sposób załatwienia

  1. Złożenie kompletnego wniosku;
  2. Dokonanie analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan obowiązuje, pod kątem zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z zapisami planu;
  3. W przypadku niezgodności z planem zagospodarowania przestrzennego – wydanie decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia;
  4. W przypadku zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego lub braku obowiązującego planu przeprowadzenie procedury wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach.
  5. Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których orzeczono taką konieczność w trakcie postępowania – prowadzona jest procedura oceny oddziaływania na środowisko, związana z obowiązkiem przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgodnień z właściwymi organami określonymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Termin załatwienia

W ciągu 2 miesięcy, a sprawy szczególnie skomplikowane - w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia wniosku organowi właściwemu w sprawie). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - Warszawa, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Otwocka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie

Nie pobiera się opłat skarbowych za odwołanie od decyzji.

Uwagi

Zgodnie art. 69 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wraz z wnioskiem przedłożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wniosek o ustalenie zakresu raportu.

Podstawa prawna

  1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  4. Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Pliki do pobrania