Decyzja środowiskowa

Wniosek firmy Sater-Otwock Sp. z o.o. z/s przy ul. J. Lennona 4, 05-400 Otwock, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku" na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr ew.: 1, 2, 3, 4 w obrębie 198 oraz nr ew. 23 w obrębie 197 w Otwocku.

 1. 19.12.2013 r. - firma Sater-Otwock Sp. z o.o. złożyła do Prezydenta Miasta Otwocka wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku" na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr ew.: 1, 2, 3, 4 w obrębie 198 oraz nr ew. 23 w obrębie 197 w Otwocku.
 2. 27.02.2014 r. - do Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 3. 28.02.2014 r. - do Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 4. 20.03.2014 r. - Prezydent Miasta Otwocka wydał Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu;
 5. 04.08.2014 r.- Sater-Otwock Sp. z o.o. przedłożyła Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 
 6. 06.08.2014 r. Prezydent Miasta Otwocka wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania i przekazał przedłożony raport do RDOŚ I PPIS w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia;
 7. 07.08.2014 r. - Prezydent Miasta Otwocka wydał obwieszczenie o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko - wskazując okres (w dniach 08 - 28.08.2014 - ustawowe 21 dni) i miejsce udostępnienia raportu w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu. W okresie wyłożenia raportu do Urzędu wpłynęły uwagi i wnioski do raportu w ramach udziału społeczeństwa oraz zgłoszenia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniu na prawach stron, rozpatrzone pozytywnie przez Prezydenta Miasta Otwocka. W postępowaniu biorą udział na prawach strony: Stowarzyszenie Czysta Natura, Stowarzyszenie Osiedle Leśna, Stowarzyszenie Zielony Kasztel, Mazowieckie Towarzystwa Ochrony Ekosystemów, a ostatnio dołączył Polski Klub Ekologiczny Koło "Otwockie Sosny".
 8. 11.09.2014 r. - Prezydenta Miasta Otwocka otrzymał wezwanie RDOŚ z 05.09.2014 r. do uzupełnienia raportu ooś;
 9. 12.09.2014 r. Prezydent Miasta Otwocka wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia raportu zgodnie z żądaniem RDOŚ oraz do ustosunkowania się do uwag złożonych w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu. Na wnioski Sater-Otwock Sp. z o.o. RDOŚ wyraził zgodę na przedłużenie złożenia uzupełnionego raportu do 27.10.2014 r.
 10. 08.10.2014 r.- do urzędu wpłynął raport uzupełniony przez wnioskodawcę na wezwanie RDOŚ oraz odpowiedź na uwagi złożone w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu;
 11. 22.10.2014 r. - raport został przez Prezydenta Miasta Otwocka ponownie przekazany do uzgodnień RDOŚ i PPIS; RDOŚ wyznaczył termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania uzgodnień do dnia 28.11.2014r. Po zaakceptowaniu przez RDOŚ uzupełnionego raportu zostanie on ponownie wyłożony do wglądu na 21 dni w celu zapewnienia społeczeństwu możliwości zapoznania się z uzupełnionym dokumentem i złożenia do niego uwag i wniosków;
 12. 14.11.2014 r. Wnioskodawca złożył pismo w sprawie korekty numerów działek podanych we wniosku - zakres działek po korekcie: dz. nr. ew. 1, 2, 3, 4, 6/1, 9,10,11 obr. 198, oraz dz. nr 23 obr. 197. Informacja o korekcie wniosku w zakresie działek oraz protokół z Nadzwyczajnej Sesji RM z 28.10.2011 r. zostanie wysłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 13. 01.12.2014 r. wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do kolejnego uzupełnienia przedłożonego raportu. Jednocześnie RDOŚ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania uzgodnień dla przedmiotowego przedsięwzięcia do dnia 30.01.2015r.
 14. 12.12.2014 r. Wnioskodawca - Sater-Otwock Sp. z o.o. złożył pismo z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia raportu do dnia 31.12.2014r. W związku z tym Prezydent Miasta Otwocka pismem z dnia 15.12.2014 r. zwrócił się do RDOŚ o przedłużenie terminu przekazania uzupełnionego raportu do dnia 08.01.2015 r. 
 15. 24.12.2014 r. Wnioskodawca - Sater-Otwock Sp. z o.o. złożył pismo z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia raportu do dnia 16.01.2014r. W związku z tym Prezydent Miasta Otwocka pismem z dnia 29.12.2014r. zwrócił się do RDOŚ o przedłużenie terminu przekazania uzupełnionego raportu do dnia 20.01.2015r. 
 16. 20.01.2015 r. - do Urzędu Miasta Otwocka wpłynęło postanowienie RDOŚ o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (z uwagi na "uniknięcie przewlekłego prowadzenia postępowania" z powodu przedłużającego się procesu uzupełnienia raportu ooś)
 17. 4.02.2015 r. Wnioskodawca - Sater-Otwock Sp. z o.o. - złożył pismo z dnia 29.01.2015 r. z załączonym raportem ooś (wg wnioskodawcy uzupełnionym w pełnym zakresie) z wnioskiem o ponowne wystąpienie przez Prezydenta Miasta Otwocka do RDOŚ w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Pismem z dnia 10.02.2015 r. Prezydent Miasta Otwocka zwrócił się do Kancelarii Prawnej o opinię, w jaki sposób należy rozpatrzeć wniosek spółki Sater-Otwock z dnia 29.01.2015 r. biorąc pod uwagę Postanowienie RDOŚ z dnia z dnia
 18. 16.01.2015 r. Opinia Kancelarii Prawnej z dnia 18.02.2015 r. - kopia opinii została przekazana do Rady Miasta pismem z dn. 9.03. 2015r., ponadto informację o jej otrzymaniu przekazano Stronom postępowania Obwieszczeniem z dnia 13.03.br. (wywieszone 16.03.2015 r. ) 
 19. 12.06.2015 r. - opublikowanie obwieszczenia Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie zakończenia zbierania materiału dowodowego i przygotowania decyzji odmownej w postępowaniu w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia (doręczenie zawiadomienia opublikowanego w formie obwieszczenia - zgodnie z k.p.a. po 14 dniach od obwieszczenia + 7 dni na składanie przez strony ewentualnych uwag). Do dnia 22 czerwca 2015 nie wpłynęły do Urzędu żadne uwagi dot. zakończenia postępowania i projektu decyzji;
 20. 02.07.2015 r. do Urzędu wpłynęło pismo Spółki Sater-Otwock z wnioskiem o powstrzymanie się Prezydenta Miasta Otwocka od podejmowania dalszych czynności w postępowaniu lub o jego zawieszenie z uwagi na złożony przez Spółkę wniosek do SKO o wyłączenie Prezydenta Miasta Otwocka z przedmiotowego postępowania;
 21. 06.07.2015 r. Prezydent Miasta Otwocka odrzuciwszy wniosek Spółki z dnia 2 lipca b.r. wydał decyzję nr 222/15 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku. Do pobrania Decyzja 222/15
 22. 29.07.2015 r. wpłynęło do Urzędu odwołanie Spółki Sater-Otwock od decyzji nr 222/15 nadane pocztą 27 lipca (w terminie) - odwołanie wraz z aktami sprawy przekazano do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
 23. 05.08.2015 r. wpłynęło do Urzędu odwołanie Stowarzyszenia "Zielony Kasztel" reprezentowanego przez radcę prawnego Krzysztofa Gruszeckiego - odwołanie przekazano do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
 24. 28.08.2015 r. wpłynęło do Urzędu postanowienie SKO w Warszawie z dnia 25.08.2015r. odmawiające wyłączenia Prezydenta Miasta Otwocka z przedmiotowego postępowania (w odpowiedzi na wniosek Spółki Sater-Otwock do SKO z dnia 1 lipca 2015r.)
 25. 10.11.2015 r. - do Urzędu Miasta Otwocka wpłynęła Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 06.11.2015r. o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Otwocka odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku" (wniosek firmy Sater-Otwock Sp. z o.o. )" . Do pobrania Decyzja SKO