Decyzja odmowna dla Amest Otwock Sp. z o.o.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

12/04/2017

W dniu 6 kwietnia 2017r. Prezydent Miasta Otwocka podpisał decyzję nr 78/17 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne  w Otwocku Świerku” na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr  ew.: 1, 2, 3, 4, 6/1, 9, 10, 11 obr. 198, oraz dz. nr 23 obr. 197 w Otwocku. Główną przyczyną odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań jest niezgodność lokalizacji tego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla terenu, na którym planowane jest to przedsięwzięcie.

ikona strzałka Decyzja Przezydenta Miasta Otwocka nr 78/17 z dnia 6 kwietnia 2017r.