Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock


Adres:
ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
Telefon:
22 779-23-73
Strona www:
www.otwock.zhp.pl
E-mail:
hufiec@otwock.zhp.pl

Status prawny organizacji: Stowarzyszenie zarejestrowane; Organizacja Pożytku Publicznego.

nr KRS: 0000263913

nr KONTA: 29 1240 2119 1111 0000 2719 4830

Osoby formalnie zarządzające organizacją: Hm. Tomasz Grodzki – Komendant Hufca; Pwd. Dominika Rodenko – Skarbnik Hufca

Pola działań:

Kultura i sztuka
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Edukacja i wychowanie
Ochrona zdrowia
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Ochrona środowiska
Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym.
Działalność międzynarodowa
Religia

Misja organizacji – główne cele:

Wyjątki ze Statutu ZHP
Charakter ZHP; cele i środki działania

§ 2

ZHP jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
Postanowienia Statutu, w których mowa o harcerzu, instruktorze, seniorze i działaczu, stosuje się odpowiednio do harcerek, instruktorek, seniorek i działaczek.
Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka Związku.

§ 3

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:

 1. stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 2. nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
 3. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
 4. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
  • działalność statutowa nieodpłatna
   • Prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowej – wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP.
   • Upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych.
   • Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego.
   • Inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży.
   • Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej.
   • Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych.
   • Promowanie zdrowego trybu życia.
   • Promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia
   • Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działalności wspomagającej rozwoju demokracji
  • działalność statutowa odpłatna
   • Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochrona środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności.
   • Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu
   • Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury
   • Kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia
   • Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania tak dla członków stowarzyszenia, jaki i osób niezrzeszonych.
   • Prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji do aktywności na rynku pracy
   • Działalność na rzecz integracji europejskiej
   • Oganizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury.

Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

Największym działaniem jakie co roku prowadzimy jest Harcerska Akcja Letnia. Podczas organizowanych przez nas koloniach bierze udział ok. 70 dzieci w wieku 5-10 lat oraz ponad 200 harcerzy i instruktorów. W obozach tych uczestniczą zarówno członkowie naszego hufca jak i dzieci z terenu powiatu otwockiego. W ostatnich dwóch latach prowadziliśmy program „Jeden Świat – Jedno Przyrzeczenie”, który kierowaliśmy do członków naszego hufca. Jego celem jest zapoznanie naszych podopiecznych ze skautingiem światowym oraz kulturą poszczególnych państw. Tworzyliśmy i realizowaliśmy programy profilaktyczne z zakresu szkodliwości używek, a także promocji zdrowego stylu życia. Prowadziliśmy również działania ekologiczne kierowane do najmłodszych członków naszego hufca. Programowo staramy się również wspierać różnego typu uroczystości miejskie np. Dzień Dziecka w parku miejskim, obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, Odzyskania Niepodległości. Pomagaliśmy w organizacji Drogi Krzyżowej parafiom: pw. Ducha Świętego oraz Św. W a`Paulo. Ważnym dla nas przedsięwzięciem jest uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju władzom i mieszkańcom miasta Otwock, która wpisała się już w tradycję Bożonarodzeniowa naszego miasta.

Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: Tomasz Grodzki

ikona strzałka Karta danych o organizacji