Cele projektu

Autor: Administrator serwisu

Logo systemu wodno-kanalizacyjnego w Otwocku

Główne strategiczne cele projektu

 • zapewnienie odbioru ścieków systemem kanalizacji od ponad 13 400 mieszkańców podłączonych do sieci w wyniku realizacji projektu, a tym samym zapewnienie odbioru ścieków systemem kanalizacji od nowej grupy mieszkańców i oczyszczanie odebranych ścieków zgodnie z normami polskimi i UE,
 • zapewnienie dostaw wody o jakości wymaganej przez prawo polskie oraz Unii Europejskiej dla ponad 13 600 mieszkańców podłączonych do sieci w wyniku realizacji projektu,
 • likwidacja zanieczyszczeń przedostających się do gleby w wyniku gromadzenia ścieków w nieszczelnych zbiornikach,- zabezpieczenie głównego ujęcia wody dla Otwocka i pobliskiego Karczewa przed zanieczyszczeniami mogącymi wraz z wodami podziemnymi z terenów miasta przedostawać się do poziomu, z którego czerpana jest woda,
 • zmniejszenie negatywnego wpływu oczyszczalni ścieków na mieszkańców terenów nią sąsiadujących przez likwidację uciążliwości zapachowych (hermetyzacja urządzeń OŚ,
 • zapewnienie zgodnego z normami UE sposobu zagospodarowania zwiększonej ilości osadów ściekowych, które będą powstawały po realizacji projektu,
 • lepsze wykorzystanie oczyszczalni ścieków, której obecna przepustowość nie jest w pełni wykorzystana,
 • poprawa jakości środowiska naturalnego miasta i okolicznych terenów , stanowiących obszary cenne pod względem walorów przyrodniczych, uzdrowiskowych i rekreacyjnych,
 • poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z podniesienia jakości wód powierzchniowych (dla Warszawy) i pośrednio z wzrostu jakości wody pitnej pobieranej z ujęć podziemnych (dla Otwocka), a także z redukcji skażenia gleb,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki Świder, które ma wpływ na jakość wody ujmowanej z Wisły dla potrzeb aglomeracji warszawskiej, dzięki czemu ulegnie zmniejszeniu wielkość ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do Wisły, a w konsekwencji do Morza Bałtyckiego.

Projekt pozwala spełnić i jest zgodny z:

 • polskimi przepisami ochrony środowiska:
  • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 168, poz. 1763),
  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 203 z 5 grudnia 2002 r., poz. 1718),
  • Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747),
 • prawnymi regulacjami UE
  • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwi wdrażanie wymogów dyrektyw: 91/271/EWG w sprawie komunalnych oczyszczalni ścieków, 75/440/WE ws. wód powierzchniowych ujmowanych jako woda do picia oraz 98/83/EWG ws. wody do picia.