Nieodpłatna pomoc prawna

Autor: Administrator serwisu

Z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy, która powierzyła to zadanie powiatom. Samorząd Powiatu Otwockiego przy współpracy z gminami z naszego terenu utworzył w budynkach publicznych punkty, w których prawnicy będą udzielali mieszańcom pomocy prawnej.

Kto będzie mógł otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie również przysługiwała każdemu
w przypadku wystąpienia zagrożenia katastrofą naturalną, awarią techniczną czy klęską żywiołową.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Na czym ma polegać nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym; sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym bądź ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego albo rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Czy udzielana pomoc prawna obejmuje również występowanie przed sądem?

Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej nie pełnią funkcji pełnomocnika przed sądem. Udzielają natomiast informacji w zakresie ewentualnego uprawnienia do przyznania pełnomocnika z urzędu lub sporządzają projekt pisma o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym bądź ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego albo rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Czy pomoc prawna będzie całkowicie bezpłatna?

Cały zakres pomocy prawnej udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest bezpłatny.

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielać osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Otwock, ul. Sosnowa 4, lokal w budynku  Ośrodka Pomocy Społecznej

poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 13.00
środa 12.00 – 16.00
czwartek 9.00 – 13.00
piątek 12.00 – 16.00