Konsultacje społeczne w sprawie uchwały dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami

Autor: Michał Retman Wydział Kultury i Promocji

28/06/2019

Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z póżn. zm.) Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Konsultacje społeczne oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 — 718 Warszawa (III piętro, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00).

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od dnia 24 czerwca do dnia 24 lipca 2019 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. L Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: halas@mazovia.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.