Informacja o wolnych środkach

Autor: Administrator serwisu

04/12/2019

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że w budżecie miasta Otwocka na rok 2019, pozostały wolne środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego tj.:

-        realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia – 10.000 zł,

-        prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z terenu Śródborowa – 15.000,00 zł.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. mogą składać oferty na realizację ww. zadań publicznych na podstawie przepisów art. 19 a ustawy.