ZDECYDUJMY O OTWOCKU

Autor: Gazeta Otwocka

19/04/2017

 

W piątek, 21 kwietnia, Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak przedstawił Wojewodzie Mazowieckiemu Zdzisławowi Sipierze i Posłowi Jackowi Sasinowi opinię Miasta Otwocka w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W piśmie poprosił Wojewodę m.in. o skierowanie do posłów projektodawców wezwania wycofania projektu ustawy z dalszego procedowania i umożliwienia Mieszkańcom Otwocka wypowiedzenia się na temat włączenia Otwocka do Metropolii Warszawskiej.

DO POBRANIA:

Pismo Prezydenta Miasta Otwocka

Dwie grupy Mieszkańców Otwocka złożyły w piątek, 14 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Otwocka powiadomienia o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. 

Pani Beata Poniatowska, która jest pełnomocnikiem inicjatora referendum (grupy 15 Mieszkańców Otwocka) poinformowała, że w referendum uprawnieni do głosowania Mieszkańcy Otwocka mieliby odpowiedzieć na następujące pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby Miasto Stołeczne Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Otwock?”

Pan Robert Stępień, który jest pełnomocnikiem inicjatora referendum (grupy 15 Mieszkańców Otwocka) poinformował, że referendum zostanie przeprowadzone w przedmiocie udziału Miasta Otwocka w projekcie metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego o nazwie Miasto Stołeczne Warszawa. 

http://referendum.otwockie.pl/

W dniu 18 kwietnia br. Prezydent Miasta Otwocka potwierdził otrzymanie powiadomień. Jednocześnie poinformował Pełnomocników inicjatorów referendów, że w Otwocku uprawnionych do głosowania jest 34 849 osób.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA REFERENDUM LOKALNEGO Z INICJATYWY MIESZKAŃCÓW:

 1. Referendum lokalne można przeprowadzić na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy (art. 4 pkt 1 ustawy o referendum lokalnym).
 2. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jst wystąpić może : grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jst , a w odniesieniu do referendum gminnego – także pięciu obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy.
 3. Inicjator referendum powiadamia na piśmie prezydenta miasta o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum.
 4. Na pisemny wniosek inicjatora referendum prezydent miasta, w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku powiadamia, w formie pisemnej, inicjatora referendum lub jego pełnomocnika o liczbie mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego uprawnionych do głosowania, o której mowa w art. 4, objętych rejestrem wyborców w gminie na koniec kwartału poprzedzającego złożenie wniosku.
 5. Inicjator referendum, na swój koszt, podaje do wiadomości mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego przedmiot zamierzonego referendum, przy czym podanie do wiadomości w gminie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.
 6. Informacja o zamierzonym referendum powinna zawierać pytanie lub pytania referendum.
 7. Organizatorzy referendum mają 60 dni na zebranie podpisów mieszkańców danej społeczności lokalnej, którzy popierają konkretną inicjatywę. Aby referendum doszło do skutku na listach podpisać musi się minimum 10% mieszkańców uprawnionych do wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy chcą poprzeć inicjatywę.
 8. Po zebraniu podpisów wyborców, wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator składa wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który niezwłocznie potwierdza otrzymanie wniosku i przekazuje go przewodniczącemu rady gminy. Wniosek powinien zawierać pytanie (pytania, warianty).
 9. Rada gminy powołuje komisję do sprawdzenia, czy wniosek jest zgodny z przepisami ustawy. W skład komisji mogą wchodzić wyłącznie radni, przy czym do udziału w jej pracach zaprasza się inicjatora referendum lub pełnomocnika. Na żądanie komisji bądź z własnej inicjatywy składa on dodatkowe wyjaśnienia i przedstawia dowody.
 10. Wniosek, nie spełniający warunków określonych w ustawie komisja zwraca inicjatorowi, zakreślając 14-dniowy termin do usunięcia uchybień, natomiast w przypadku, gdy uchybień nie da się usunąć, przekazuje radzie gminy wraz ze swoją opinią. W terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku wójtowi (burmistrza, prezydenta miasta) rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum bądź odrzuceniu wniosku. Odrzucenie wniosku następuje, gdy nie spełnia on wymogów, określonych w ustawie bądź prowadzi do rozstrzygnięć, sprzecznych z prawem. Inicjatorowi referendum przysługuje skarga do sądu administracyjnego na uchwałę, odrzucającą wniosek o przeprowadzenie referendum. Skargę wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały rady gminy, odrzucającej wniosek, natomiast sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Wyrok sądu administracyjnego, uwzględniający skargę, zastępuje uchwałę rady gminy, ma zatem charakter konstytutywny.
 11. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, w ciągu 50 dni od dnia opublikowania uchwały rady gminy o przeprowadzeniu referendum bądź od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego, uwzględniającego skargę na odrzucenie wniosku

UWAGA!

1. Podpisanie się pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum nie zobowiązuje do udziału w referendum.

2. Mieszkaniec Otwocka uprawniony do głosowania może podpisać się pod oboma wnioskami o przeprowadzenie referendum.

3. W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków mieszkańców o przeprowadzenie referendum, Rada Miasta Otwocka podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendów w takiej kolejności, w jakiej wnioski zostały przekazane przez inicjatorów referendów lub ich pełnomocników. Rada Miasta może również, jeżeli jest to możliwe, poddać jednocześnie wszystkie wnioski lub ich część pod referendum.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 31 marca br. Radny Miasta Otwocka Pan Dariusz Piętka zwrócił się wnioskiem do Rady Miasta Otwocka o podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Radny zaproponował, aby to organ stanowiący z własnej inicjatywy przeprowadził referendum, w którym Mieszkańcy Otwocka odpowiedzieliby na następujące pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Otwock?”

Projekt uchwały złożony przez Radnego Pana Dariusza Piętkę w dniu 25 kwietnia br. nie został przez Radę Miasta Otwocka przyjęty. 

Do pobrania:

 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska.

 Stanowisko Prezydenta Miasta Otwocka i apel samorządowców z Warszawy i podwarszawskich gmin

Do pobrania:

 Uwagi do przedstawionego projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy

 Prezentacja pokazująca zmiany w funkcjonowaniu jst po wprowadzeniu ustawy

Galeria