Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)

Projekt wynika z realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+” (ZIT WOF). Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6.09.2016 r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami WOF.

Celem głównym projektu jest zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF. Realizacja efektywnej i kompleksowej promocji gospodarczej wymaga skoordynowanego działania, wykorzystującego potencjały poszczególnych gmin tworzących WOF oraz firm gotowych na ekspansję na rynki zagraniczne. Umożliwi to uzyskanie wartości dodanej jaką jest rozwój powiązań między uczestnikami procesów gospodarczych, co przełoży się na wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF. 


Artykuły