Plac Niepodległości odzyskany! Zapraszamy na konferencję prasową.

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

08/06/2018 17:00

 W dniu wczorajszym w wyniku wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie miasto Otwock odzyskało po 12 latach nieruchomości, które poprzednie władze miasta oddały w użytkowanie wieczyste nierzetelnemu inwestorowi – spółce Dorex. Wyrok jest prawomocny!

Historia inwestycji sięga 2005 roku (informacja dotycząca szczegółowego przebiegu wydarzeń poniżej), wtedy miasto Otwock oraz powiat Otwocki zdecydowały się na sprzedaż użytkowania wieczystego posiadanych nieruchomości na rzecz budowy na ich terenie galerii handlowej. Nieuczciwy inwestor nie wywiązał się jednak ze złożonych obietnic.

W kolejnych latach działki znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa zostały zlicytowane przez komornika sądowego a miasto wystąpiło do sądu o odebranie inwestorowi praw do działek, których miasto jest właścicielem (pobierz historia inwestycji).

W dniu wczorajszym zapadł prawomocny wyrok!

W związku z wieloma pytaniami mieszkańców zapraszamy na poniedziałek na godzinę 17.00 na konferencję prasową otwartą dla mieszkańców z udziałem kancelarii prawnej, która odbędzie się w auli Urzędu Miasta Otwocka. Prosimy również o przesyłanie pytań, na e-mail komunikacja@otwock.pl.

 

 

Informacja dot. nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Staszica, Powstańców Warszawy i Andriollego”.

 

 1. Nieruchomość stanowiącą własność gminy Otwock oddano w użytkowanie wieczyste w III pisemnym przetargu nieograniczonym(Przetarg 28.10.2005r.). Wpłynęły dwie oferty (Firma „TAG” i S-ka „Dorex”) z taką samą ceną. Na posiedzeniu 3.11.2005 r. Komisja wybrała projekt koncepcyjny obiektu przedstawiony przez spółkę  „Dorex” , a tym samym wybrała jej ofertę.
 2. SPHW aktem notarialnym Rep. A nr 3320/2005 z 22.09.2005 r. sprzedała Spółce z o.o. „Dorex”   prawo   wieczystego użytkowania - działka nr 164/2   (graniczy z działkami gminnymi o pow. 2186 m2), uregulowana w KW 55546 – własność Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę.
 3. Aktem notarialnym z dnia 10.01.2006 r. Rep. nr 183/2006 oddano Spółce z o.o. „Dorex w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową o pow. 3490 m2 położoną w Otwocku przy ul. Staszica, Powstańców Warszawy  i Andriollego” -  KW 35805. W przedmiotowym akcie zostały ustalone warunki zabudowy  i zagospodarowania terenu.    W pkt. 2 w/w aktu został określony termin zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości poprzez  ustalenie „ rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić w ciągu jednego roku od daty podpisania aktu notarialnego, a jej zakończenie   powinno nastąpić w terminie trzech lat od daty podpisania aktu”  tj. do 10.01.2009 r.. Nieruchomość została wyceniona na kwotę 2.100.491 zł netto (wycena - październik 2004). Cena gruntu w wyniku przeprowadzonego przetargu została ustalona na 2.600.000 zł brutto. Pierwsza opłata roczna w wysokości 25% ceny gruntu tj. 650.000 zł brutto została wniesiona przed zawarciem aktu notarialnego na konto gminy Otwock.. Opłaty roczne wynoszą 3% ceny nieruchomości co stanowi kwotę 78.000 zł brutto.
 4. W związku z brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia inwestycji określonej w wyżej opisanym akcie notarialnym Rep. Nr 183/2006 na wniosek użytkownika wieczystego z dnia 08.01.2009 r. przedłużono termin zagospodarowania nieruchomości do dnia 1 grudnia 2010 roku (sprawa omawiana na Komisji Budżetu i Inwestycji 17.03.2009 r.). Aktem notarialnym Rep nr 1791/2009 z 23.03.2009 r. zawarto aneks do umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Użytkownik wieczysty zobowiązał się do wypłaty na rzecz gminy Otwock kwoty w wysokości 260.000 zł w terminie do dnia 31.12.2010 r. – jeżeli nie wykona zobowiązania.`
 5. Spółka „Dorex” otrzymała w dzierżawę sąsiedni grunt (z fontanną) o pow. 3255 m2 jako teren służący poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości – biologicznie czynny oraz grunt o pow. 532 m2  z przeznaczeniem na zaplecze dla inwestycji na sąsiednich działkach – z obowiązkiem przebudowy i remontu fontanny.
 6. Użytkownik wieczysty przedstawił harmonogram prac budowlanych. Właściciel nieruchomości zastrzegł sobie prawo monitorowania realizacji harmonogramu prac poprzez wizytacje placu budowy.
 7. Kolejne wizje w dniach  20.01.09 r., 30.04.09 r., 1.06.09 r., 30.06.09 r., 4.08.09 r., 4.09.09 r., 6.10.09 r., 6.11.2009 r., 25.11.2010 r. wykazują, że wybudowany został tylko parking podziemny na   poziomie  -2  i -1. Od czerwca 2009 r. na terenie budowy nie są prowadzone żadne prace budowlane, stan zaangażowania robót nie zmienia się. Użytkownik wieczysty nie realizuje założeń własnego harmonogramu prac budowlanych.
 8. Pismami z dnia 18.06.09 r., 22.07.09 r., 25.08.09 r. wezwano użytkownika wieczystego do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że prace budowlane będą kontynuowane (umowy  z wykonawcami, bankami, podmiotami współfinansującymi) – nie przedłożył.
 9. Wierzyciele Spółki „Dorex” wystąpili z roszczeniami o zwrot należności. Od 19.06.09 r. wpływają  zawiadomienia o egzekucji komorniczej z przedmiotowej nieruchomości. Komornik przy Sądzie Rejonowym  w Otwocku w dniu 24.11.09 r. przystąpił do opisu i szacowania przedmiotowej nieruchomości.
 10. Pismem  dn. 7.12.09 r.  dłużnik wniósł skargę na czynności Komornika.
 11. W dniu 16.02.2010 r. Sad Rejonowy w Otwocku oddalił skargę dłużnika.
 12. W maju Spółka Dorex złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Otwocku   z dnia 16.02.2010 r.
 13. Pismem z dnia 21.07.2010 r. wystąpiono do Nadzoru Budowlanego w Otwocku o przeprowadzenie kontroli na placu budowy galerii przeprowadzono kontrolę                          i przysłano protokół z wizji.
 14. 30.07.2010 r. akta sprawy wraz z zażaleniem Spółki zostały przekazane przez Sąd Rejonowy w Otwocku  do Sądu Okręgowego w Warszawie.
 15. Zamówieniem z dnia 21.06. 2010 r. zlecono wykonanie Kancelarii Prawnej w Warszawie opinii prawnej dot. ewentualnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.
 16. Termin rozprawy w Sądzie Odwoławczym wyznaczono na 23.09.2010 r.. – rozprawę odroczono.
 17. Na rozprawie w dniu 27.10. 2010 r., Sąd Okręgowy oddalił zażalenie S-ki „Dorex”.
 18. Ogłoszono, że w dniu 30.12.2010 r. odbędzie się licytacja przedmiotowej nieruchomości ogłoszona przez Komornika.
 19. Pismem z dnia 09.12.2010 r. wezwano użytkownika wieczystego do wpłaty kwoty w wysokości 260.000 zł. 
 20. W dniu 29.12.2010 r.  Gmina Otwock złożyła pozew o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania.
 21. Licytacja komornicza wyznaczona na dzień 30.12.2010 r.  odbyła się, ale nikt nie wpłacił wadium – licytacja nie skuteczna.
 22. W dniu 07.01.2011 r. złożono pismo procesowe w celu wyjaśnienia wartości przedmiotu sporu, określonego w pozwie dot. rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.
 23. 20.01.2011 r. wystąpiono do Sądu o nadanie aktowi notarialnemu Rep. A 1791/2009 z 23.03.2009 r.  klauzuli wykonalności w związku  z roszczeniem o wypłatę umownego odszkodowania w kwocie 260.000 zł..
 24. Postanowieniem z 12.12.2011 r.  Sąd Okręgowy w Gdańsku wezwał gminę do uzupełnienia braków formalnych poprzez uiszczenie opłaty od pozwu w kwocie 3.900 zł.                  
 25. 22.12.2011 r. aktem notarialnym Rep. A 9574/2011 prezes s-ki Dorex, przeniósł prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanych w KW 35805/3 i KW 55546/5 na rzecz Marcina Baranowskiego.
 26. 19.06.2012 r. Sąd Okręgowy Warszawa- Praga wezwał Gminę Otwock do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 96.374 zł.
 27. 27.09.2012 r. odbyła się licytacja komornicza nieruchomości ozn. jako działka nr 164/2  z obr.43, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym „Development Otwock” (poprzedni użytkownik wieczysty Sp. z o.o Dorex) – licytacja przybita (Spółka ORPHEA).
 28. 19.02.2013 r. wyznaczono termin sprawy z powództwa Gminy Otwock (o rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania) przeciwko Dorex  sp. z o.o - sprawa zdjęta z wokandy.
 29. 27.06.2014 r.  kolejny termin rozprawy (o rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania).
 30. 17.09.2014 r. rozprawa przeciwko DOREX – rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania.
 31. 06.03.2015 r. Dorex złożyła apelację od wyroku Sądu z dnia 17.09.2014 r..
 32. 16.04.2015 r. wniosek Prezydenta Miasta do PINB w Otwocku w związku ze złym stanem technicznym ogrodzenia tzw. „dziury”.
 33. 10.08.2015 r. złożony wniosek do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o wyznaczenie terminu rozprawy.
 34. Odroczenie terminu rozprawy z dnia 20.10.2015r., rozprawa wyznaczona na 20.10.2015 r. nie odbyła się, a postępowanie zostało zawieszone, ponieważ jedyny członek pozwanej spółki „Dorex” złożył rezygnację.
 35. Wyrok nieprawomocny- S-ka nie ma przedstawiciela do reprezentowania jej.
 36. Na 15 grudnia 2017 r.  wyznaczono termin przekazania nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku pomiędzy ulicami Staszica i Andriollego, stanowiącej własność Gminy Otwock, składającej się z części działek ewidencyjnych ozn. nr 164/4, 206/2 i 169/1 z obr. 43 o powierzchni 3305m² - Przedstawiciel Spółki Dorex sp. z o.o nie stawił się.
 37. Na zlecenie WGK tzw. teren zielony został uporządkowany .
 38. Na zlecenie PINB, wykop szerokoprzestrzenny wokół obiektu – parking -2 i -1 został zasypany, a ogrodzenie wymieniono na nowe.
 39. 07.06.2018 r. Prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie miasto Otwock odzyskało nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste spółce Dorex.