Otwock wspiera organizacje pozarządowe

Autor: Gazeta Otwocka

08/07/2016

Banner Otwock NGO

W 2015 roku Miasto Otwock przekazało organizacjom pozarządowym blisko 1,5 miliona złotych. Głównym celem realizacji zleconych zadań była aktywizacja społeczności lokalnej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Podstawowym celem rocznego programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym. Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich: aktywizacja społeczności lokalnej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości mieszkańców Otwocka poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję, zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych, wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców, umożliwienie uzupełnianie usług świadczonych przez Miasto oraz poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

W 2015 roku współpraca finansowa Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi realizowana była w formie wspierania i powierzania realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert oraz z ich pominięciem. Z każdym rokiem ilość zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym towarzyszy rosnąca proporcjonalnie lub utrzymująca się na podobnym poziomie wysokość środków z budżetu Miasta przeznaczonych na ten cel. Ogólna kwota wydatkowana przez Miasto Otwock na wspomniane zadania w 2015 r. stanowiła 1,10% wydatków bieżących z budżetu Miasta i wyniosła 1 488 242,00 zł. Z kolei wkład pozafinansowy i finansowy organizacji w realizację zadań publicznych wyniósł 624 080,00 zł. Reasumując w 2015 roku środki przeznaczone na realizację zadań publicznych wyniosły 2 112 322,00 zł. Wspomniane środki w 5 kategoriach otrzymało 66 organizacji pozarządowych:

  • 19 organizacji w wysokości do 5 000,00 zł,
  • 35 podmiotów w przedziale powyżej 5 000,00 do 20 000,00 zł,
  • 9 organizacji w przedziale powyżej 20 000,00 zł do 50 000,00 zł,
  • 1 organizacja powyżej 50 000,00 zł do 100 000,00 zł,
  • 2 podmioty w kwocie przewyższającej 100 000,00 zł. 

 

Oprócz przekazywania środków finansowych na realizację celów organizacji pozarządowych Miasto Otwock w 2015 roku udzielało pomocy polegającej w szczególności na:

  • wymianie informacji o kierunkach planowanych działań, co pozwoliło prawidłowo diagnozować problemy i potrzeby mieszkańców Otwocka,
  • opiniowaniu i konsultowaniu programów w zakresie współpracy oraz projektów aktów prawnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań,
  • promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego korzystały z lokali użytkowych należących do Miasta. W ubiegłym roku do dyspozycji organizacji było użyczonych nieodpłatnie 7 lokali użytkowych, z kolei 10 lokali udostępniono z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu.

Reasumując: priorytetem Miasta Otwock jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy, a aktywna współpraca z organizacjami i liderami środowisk lokalnych, jest jednym z elementów efektywnego kierowania jej rozwojem. Organizacje, działające na terenie miasta stanowią znaczny potencjał społeczny. Tworzone są przez ludzi autentycznie zaangażowanych w problemy społeczne i zainteresowanych działaniami na rzecz mieszkańców Otwocka.

 Sprawozdanie NGO 2015 r.

 Otwarte konkursy ofert NGO