Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 4 w Otwocku. W skład opłaty wchodzi:

  • Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zgodnie z uchwałą Rady Miasta Otwocka nr XL/410/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/81/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock.
  • Opłata za żywienie dziecka /3 posiłki/ - stawka dzienna żywieniowa wynosi 7 zł 50 gr.
Zasady pobierania opłat za przedszkole:
  • Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przyjmowane są z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
  • Opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu przyjmowane są z góry do 10 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
Opłat można dokonać:
  • w kasie przedszkola - w terminach podanych na tablicy ogłoszeń,
  • przez internet - na podane numery kont po pobraniu od  intendenta rachunku. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj opłaty: opłata za żywienie lub opłata za świadczone usługi, za miesiąc …. w kwocie…..
Numery kont w Banku Spółdzielczym w Otwocku:
  • 09 8001 0005 2001 0007 9950 0002 - opłata za świadczone usługi
  • 36 8001 0005 2001 0007 9950 0001 - opłata za wyżywienie
Dobrowolne składki na fundusz Rady Rodziców wpłacamy w wyznaczonych dniach i godzinach w kasie przedszkola u intendentki.