Odpady

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Zgodnie z ustawą o odpadach przez posiadacza odpadów rozumie się  wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

W przypadku nieusunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z takiej nieruchomości (z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami).

W decyzji nakazującej usunięcie odpadów określa się w szczególności:

1)    termin usunięcia odpadów;

2)    rodzaj odpadów;

3)    sposób usunięcia odpadów.

Wydział Ochrony Środowiska przyjmuje zgłoszenia dotyczące gromadzenia odpadów na nieruchomościach, które nie zostały wskazane w decyzjach administracyjnych właściwych organów (np. Starosty Otwockiego) jako miejsca zbierania, magazynowania, składowania czy przetwarzania odpadów. Wobec właścicieli takich nieruchomości postępowanie w sprawie nakazu usunięcia odpadów wszczynane jest z urzędu.

 


Artykuły