Odpadowa deklaracja zerowa i inne zmiany.

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

19/07/2017

zdjęcie deklaracji

Informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie nadmieniamy, iż w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).


Wydział Gospodarki Odpadami przypomina:

  • zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289) korektę/zmianę danych zawartych w deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany;
  •  w tym celu należy wypełnić druk deklaracji - zaznaczając zamiast pozycji „pierwsza deklaracja” pozycję „zmiana/korekta deklaracji” (część A, punkt 2)
  • należy podać datę wystąpienia zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji (część A, punkt 3)

Przesłankami do złożenia zmiany są:

  • zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania, powrót ze studiów w okresie letnim);
  • zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych.

W sytuacji, kiedy budynek przestaje być zamieszkały należy złożyć tzw. „deklarację zerową” - w części G należy wpisać liczbę mieszkańców 0 (w przypadku nie złożenia „deklaracji zerowej” opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana wg danych zawartych w poprzedniej deklaracji !!!).

W przypadku nowo zamieszkałych nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Prezydent Miasta Otwocka, w przypadkach wystąpienia wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających ww. dane, którymi mogą być w szczególności:

      1) rachunek za dostawę wody i/lub rachunek za wywóz nieczystości ciekłych, i/lub

      2) rachunek za dostawę energii elektrycznej, i/lub

      3) inne dokumenty (np. dowód uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej gminie).

W/w druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.otwock.pl/container/wgo/wzor-deklaracja-2016-z-imionami-rodzicow-i-z-gwiazdkami-(nr-tel-i-mail)-na-strone-www.pdf

oraz w Wydziale Gospodarki Odpadami,  budynek B, pokój nr 10.