Nasza oferta

Logo Przedszkola

 

Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.
Robert Fulghum

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 

Przedszkole posiada koncepcję pracy na lata 2012-2016. Naszą misją jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystać je w kolejnym etapie edukacji. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych i odpowiedzialnych członków ludzkiej społeczności, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.  

CELE STRATEGICZNE 
 1. Organizowanie procesów edukacyjnych zapewniających wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka oraz dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

 2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz wdrażanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.

 3. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku - współpraca z lokalnymi instytucjami i promocja placówki.

 4. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

 5. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.  

Dążymy do tego, by:  
DZIECI 
 • dobrze adaptowały się do warunków przedszkola,
 • były bezpieczne, radosne i dobrze wychowane,
 • stawały się aktywne, twórcze, wrażliwe, otwarte na siebie i świat, akceptujące odrębność innych,
 • były wrażliwe na otaczającą przyrodę, uczyły się ją chronić,
 • zostały solidnie przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych.
RODZICE 
 • współpracowali z nauczycielami na rzecz wszechstronnego rozwoju swoich dzieci,
 • byli naszymi sojusznikami, współdecydowali i angażowali się w pracę na rzecz rozwoju przedszkola.
NAUCZYCIELE 
 • w przyjaznej atmosferze ułatwiali dzieciom adaptację do przedszkola, pracowali z pasją, nieustannie doskonaląc swoje umiejętności, pogłębiając wiedzę i podnosząc kwalifikacje,
 • byli przewodnikami po ścieżkach wiedzy, współtowarzysząc dzieciom w zabawie.
DYREKTOR 
 • koordynował działania na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci, prowadzącej ku radosnemu poznawaniu przez nie świata. 
PRZEDSZKOLE I JEGO OTOCZENIE 
 • wyróżniało się sprawnym i nowoczesnym zarządzaniem, a pracownicy odczuwali satysfakcję ze swojej pracy,
 • swoją estetyką, funkcjonalnością, wyposażeniem zapewniało bezpieczne i optymalne warunki realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczych.

Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w placówce
od 01.09.2017 r.:
 • "Kocham przedszkole" Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek, Wydawnictwo WSiP.
Programy własne nauczycieli Przedszkola Nr 4 oraz inne programy wspomagające pracę przedszkola:
 • program ekologiczny "Przedszkolak przyjacielem przyrody",
 • program dotyczący bezpieczeństwa,
 • program "Szkolne ABC",
 • program adaptacyjny,
 • program zajęć katechetycznych "Kochamy Dobrego Boga. Wprowadzenie w życie religijne”.
BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU:
 • zajęcia logopedyczne - przeznaczone dla dzieci wymagających wsparcia logopedycznego. Indywidualne ćwiczenia usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy, korygujące wady wymowy.
  Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki od 9:00 do 12:00.
 • religia - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki, w godzinach 10.00 - 10.30. W zajęciach tych biorą udział dzieci z gr. III, których rodzice wyrażą zgodę w formie pisemnego oświadczenia.