Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej Tęcza

Celem działania klubu jest aktywizacja społeczna młodzieży +15 stanowiącej grupę docelową projektu.

Działania mają na celu poradnictwo psychospołeczne i edukacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka. W ramach projektu uczniowie uczesttniczą w następujących zajęciach:

  1. warsztaty zawodoznawcze
  2. kurs informatyczny
  3. kurs językowy
  4. Coolkultura – wyjazdy do kin, teatrów, muzeów, których celem jest wprowadzenie ucznia w świat kultury wysokiej, wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu.
  5. pogotowie edukacyjne. Jest nowatorską formą indywidualnego wsparcia polegającą na zorganizowaniu zajęć edukacyjnych dla uczniów, z przedmiotów szkolnych, w których w trakcie nauki napotykają na trudności.
Finansowanie projektu
  • fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
  • program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
  • poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • dziedzina: praca i integracja społeczna
  • wartość projektu: 711 890.00 zł
  • dofinansowanie z Unii Europejskiej: 605 106.50 zł