LV Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

20/09/2017 18:30

Na podstawie Art. 20 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r. oraz §9 ust. 5  Statutu Miasta Otwocka, zwołuję LV sesję Rady Miasta Otwocka w terminie:  poniedziałek 25 września 2017 r., godz. 1830 ,  w miejscu: aula Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock..

Porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4.        Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na okres 01.10.2017-31.12.2018;

b)      w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

5.        Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

6.         Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

7.         Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

8.         Zapytania i wolne wnioski.

9.         Zakończenie obrad.