Dyżur wakacyjny 2017

Informacje dla rodziców dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny
w Przedszkolu Nr 4 w Otwocku
Opłatę za żywienie dziecka w trakcie dyżuru wakacyjnego w  Przedszkolu Nr 4 należy  wnieść do 31 maja 2017r. na konto o numerze: 

36  8001  0005  2001  0007  9950  0001

Osoby, które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie tracą miejsce.
Opłatę za żywienie wyliczamy następująco:  ilość dni roboczych zadeklarowanych na karcie zgłoszenia x 7 zł 50 gr.  /dzienna stawka żywieniowa/.

W tytule wpłaty należy wpisać:
Dyżur wakacyjny w Przedszkolu  Nr 4
Imię i nazwisko dziecka
Rodzina 3+ przedkłada w Przedszkolu Nr 4 kartę „Rodziny 3+”  i płaci na konto 1 zł.
Ostatniego dnia pobytu dziecka w przedszkolu rodzic wpłaca opłatę za świadczenie usług /opłata godzinowa/.
Wyprawka dla dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny do Przedszkola Nr 4
 • Ręczniki papierowe /4 szt./
 • Chusteczki higieniczne /duża paczka - 2 szt./
 • Kredki Bambino - świecowe /1opakowanie/
 • Plastelina /1 opakowanie/
 • Klej w sztyfcie /2szt./
 • Ryza papieru ksero
 • Blok rysunkowy kolorowy /1 szt./
 • Obuwie na zmianę
 • Awaryjne rzeczy do przebrania do półki

 

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURÓW WAKACYJNYCH W OTWOCKICH PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Otwock.
 2. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 4. Termin składania „kart” w dyżurujących przedszkolach trwa od 6 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r.
 5. "Kartę zgłoszenia dziecka" do dyżurującego przedszkola rodzice pobierają w macierzystej placówce – "karta" powinna być ostemplowana.
 6. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki wypełnia „Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” do każdej placówki oddzielenie.
 7. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzice składają w wybranej placówce dyżurującej.
 8. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona 8 marca 2017r. o godz. 9.00.
 9. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani uiścić opłatę za żywienie dziecka według stawki obowiązującej w przedszkolu dyżurującym w wysokości zgodnej z zadeklarowanym  przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.
 10. Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru należy wnieść w terminie od 15.05.2017r. do 31.05.2017r.na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola do którego zostało zakwalifikowane dziecko. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu nr …. – imię i nazwisko dziecka”.
 11. Nie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
 12. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic zobowiązany jest uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w danej placówce dyżurującej.
 13. Rodzice dzieci korzystających z refundacji za posiłki powinni przedłożyć dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję z OPS.
 14. Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na dyżur do wybranego przedszkola mają możliwość  zapisu dziecka do placówki w której są wolne miejsca. W celu zapisania dziecka na dyżur wakacyjny należy zgłosić się do dyrektora przedszkola, który dysponuje wolnymi miejscami.
 15. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany na stronie internetowej Oświaty Miejskiej w Otwocku.


HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH W OTWOCKICH PRZEDSZKOLACH

LIPIEC

SIERPIEŃ

Placówka

Grupy

Termin

Tygodnie

Placówka

Grupy

Termin

Tygodnie

P-20 3/75 10.07 – 28.07.2017 3 P-16 4/100 14.08 - 30.08.2017 3
P-4 3/75 03.07 – 21.07.2017 3 P-10 4/100 31.07-   25.08.2017 4
P-6 2/50 10.07 - 28.07.2017 3 P-3 4/100 07.08 - 30.08.2017 4
P-12 4/100 03.07 – 28.07.2017 4 P-15 4/100 31.07 – 18.08.2017 3
P-18 5/125 03.07 – 21.07.2017 3 P-17 3/75 31.07 – 25.08.2017

4